Bauleistung - 343212-2022

27/06/2022    S121

België-Mol: Bouwen van gebouwen

2022/S 121-343212

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 098-267421)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: BE0406568867
Postadres: Boeretang 200
Plaats: Mol
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2400
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Vermeulen
E-mail: ellen.vermeulen@sckcen.be
Telefoon: +32 14338934
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sckcen.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw CRF

Referentienummer: 2022-037-EV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 098-267421

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 30/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 30/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie extra vraag en antwoord,21 juni, met bijkomende documenten opgeladen-aanpassing indieningsdatum naar 8 juli.