Leveringen - 343566-2019

23/07/2019    S140

Hongarije-Boedapest: Levering van promotieartikelen voor Cepol

2019/S 140-343566

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Postadres: Ó utca 27
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1066
Land: Hongarije
E-mail: tenders@cepol.europa.eu
Telefoon: +36 18038030
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cepol.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5213
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5213
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van promotieartikelen voor Cepol

Referentienummer: CEPOL/PR/OP/2019/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39294100 Informatie- en reclameproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is het leveren van een brede waaier aan hoogwaardige promotieartikelen aan Cepol, waardoor het Agentschap informatie kan verstrekken over de Academie aan deelnemers van evenementen en opleidingsactiviteiten, aan bezoekers, doelgroepen evenals aan het grote publiek, om zo het bewustzijn inzake Cepol te vergroten en het imago van Cepol te versterken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000 Reclamemateriaal
30192000 Kantoorbenodigdheden
79342200 Promotiediensten
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

de artikelen moeten worden geleverd aan het hoofdkantoor van Cepol in Boedapest, Hongarije en aan de organisatoren van Cepol-activiteiten in de EU-lidstaten, andere EU-landen en derde landen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Deze aanbesteding houdt gedeeltelijk verband met projecten die door Cepol worden uitgevoerd in het kader van verschillende instrumenten. Momenteel zijn deze projecten het tweede partnerschap voor opleiding inzake terrorismebestrijding tussen de EU en de MENA-landen, gefinancierd door instrumenten voor buitenlands beleid, en het programma inzake continue opleiding voor financieel onderzoek in de westelijke Balkan 2017-19: instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

het hoofdkantoor van Cepol in Boedapest, Ó utca 27., 1066 Budapest, HONGARIJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2019