Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 343686-2020

22/07/2020    S140

Hiszpania-Bilbao: Przygotowanie i przeprowadzenie badania narażenia pracowników na czynniki ryzyka związane z rakiem w Europie (WES)

2020/S 140-343686

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Adres pocztowy: 12 Santiago de Compostela, Edificio Miribilla, 5th Floor
Miejscowość: Bilbao
Kod NUTS: ES213 Bizkaia
Kod pocztowy: E-48003
Państwo: Hiszpania
E-mail: Procurement-PRU@osha.europa.eu
Tel.: +34 944358400
Faks: +34 944358401
Adresy internetowe:
Główny adres: http://osha.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6837
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie i przeprowadzenie badania narażenia pracowników na czynniki ryzyka związane z rakiem w Europie (WES)

II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania narażenia pracowników na czynniki ryzyka związane z rakiem w Europie (WES) w reprezentatywnej grupie krajów europejskich (Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy i Węgry). Zadania obejmą dostosowanie i tłumaczenie kwestionariusza OccIDEAS (i materiałów do pracy w terenie), przygotowanie i wdrożenie zbioru danych w sześciu państwach UE oraz dostarczenie danych, które pozwolą na dalszą ocenę narażenia na czynniki ryzyka związane z rakiem przy użyciu narzędzia oceny narażenia OccIDEAS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania narażenia pracowników na czynniki ryzyka związane z rakiem w Europie (WES) w reprezentatywnej grupie krajów europejskich (Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy i Węgry). Zadania obejmą dostosowanie i tłumaczenie kwestionariusza OccIDEAS (i materiałów do pracy w terenie), przygotowanie i wdrożenie zbioru danych w sześciu państwach UE oraz dostarczenie danych, które pozwolą na dalszą ocenę narażenia na czynniki ryzyka związane z rakiem przy użyciu narzędzia oceny narażenia OccIDEAS.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Jedno wznowienie na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020