Leveringen - 344003-2018

07/08/2018    S150    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Spoorstaven

2018/S 150-344003

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Nationaal identificatienummer: Q 2801660 H
Postadres: C/ Agustín de Foxá, 56, estación de Chamartín, edificio 22
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz, 2 lotes

Referentienummer: 3.18/27510.0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz, 2 lotes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 630 178.85 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz; Lote 1 — Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422
NUTS-code: ES613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brazatortas-Veredas y Guadalmez (Ciudad Real)-Los Pedroches (Córdoba).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz.

Lote 1 — Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 027 733.05 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, OBJETIVO TEMÁTICO 7: TRANSPORTE SOSTENIBLE

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz; Lote 2 — Guadalmez-Los Pedroches y Castuera

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422
NUTS-code: ES613
NUTS-code: ES431
Voornaamste plaats van uitvoering:

Guadalmez (Ciudad Real)-los Pedroches (Córdoba)-Castuera (Badajoz).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz.

Lote 2 — Guadalmez-Los Pedroches y Castuera.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 602 445.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, OBJETIVO TEMÁTICO 7: TRANSPORTE SOSTENIBLE

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Las indicadas en los pliegos de la contratación.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Presentación de ofertas: c/ Agustín de Foxá, 56, edificio 22.

Apertura de plicas: c/ Agustín de Foxá, 46, edificio Comercial, 1ª planta, despacho 114, Estación de Chamartín, 28036 Madrid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Organo de Contratación de ADIF
Postadres: C/ Hiedra, 9, Estación de Chamartín, edificio 23
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
Telefoon: +34 917674390
Fax: +34 917674490

Internetadres: www.adif.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Subdirección de Contratación de Explotación
Postadres: C/ Agustín de Foxá, 56, Estación de Chamartín, edificio 22
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres: www.adif.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2018