Leveringen - 344003-2018

07/08/2018    S150    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Spoorstaven

2018/S 150-344003

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Nationaal identificatienummer: Q 2801660 H
Postadres: C/ Agustín de Foxá, 56, estación de Chamartín, edificio 22
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz, 2 lotes

Referentienummer: 3.18/27510.0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 630 178.85 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz; Lote 1 — Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422
NUTS-code: ES613
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 027 733.05 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz; Lote 2 — Guadalmez-Los Pedroches y Castuera

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422
NUTS-code: ES613
NUTS-code: ES431
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 602 445.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2018