Dostawy - 344195-2020

22/07/2020    S140

Polska-Poznań: Komputery przenośne

2020/S 140-344195

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Drygiel
E-mail: martyna_drygiel@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.poznan.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawem słuchawkowym dla placówek edukacyjnych z terenu Miasta Poznania – Zdalna Szkoła+

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.64.2020.MD
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i konfigurację towaru dla placówek edukacyjnych:

— komputer mobilny (laptop) z preinstalowanym systemem operacyjnym – 58 szt.,

— pakiet biurowy – 58 szt.,

— zestaw słuchawkowy – 58 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Szczegółowy wykaz użytkowników – placówek edukacyjnych z terenu miasta Poznania znajduje się w załączniku nr 3 do wzoru umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

51 placówek edukacyjnych (użytkowników) z terenu Miasta Poznania, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i konfigurację towaru dla placówek edukacyjnych:

— komputer mobilny (laptop) z preinstalowanym systemem operacyjnym – 58 szt.,

— pakiet biurowy – 58 szt.,

— zestaw słuchawkowy – 58 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Szczegółowy wykaz użytkowników – placówek edukacyjnych z terenu miasta Poznania znajduje się w załączniku nr 3 do wzoru umowy.

Na dostarczony towar Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokrywa Wykonawca), wynoszącej minimum 24 miesiące, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru towaru bez zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przynajmniej 2 przeglądy serwisowe wszystkich dostarczonych sprzętów w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru towaru bez zastrzeżeń, w celu wychwycenia usterek technicznych poszczególnych podzespołów przed ogólną awarią.

Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do oferowanego wyposażenia przez co najmniej 12 miesięcy od momentu zakończenia gwarancji.

Opis równoważności

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe lub pochodzenie towaru, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne:

jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy serwisowe / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

2090001440 Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości 4 000,00 PLN. Wadium należy złożyć zgodnie z opisem w pkt VIII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej:

dwie dostawy komputerów stacjonarnych lub mobilnych, do pracowni szkolnych, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda;

albo

dwie dostawy komputerów stacjonarnych lub mobilnych z preinstalowanym systemem operacyjnym, do pracowni szkolnych, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – wypełniony i podpisany Załącznik nr 6 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Przyspieszenie procedury wynika z konieczności zapewnienia uczniom możliwości pracy zdalnej – sprzęt zakupiony w ramach niniejszej procedury będzie służył do nauki od początku roku szkolnego – tj. od września/października 2020 r.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2020 r., wobec czego cała procedura została rozpoczęta dopiero po jej zawarciu, w związku z czym czas pozostały do przeprowadzenia zamówienia uległ przesunięciu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miasta Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 155. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.4.1–5 oraz pkt 5 SIWZ.

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

2) wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ;

3) wypełniony i podpisany wykaz oferowanego sprzętu – specyfikację – załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

4) wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

5) wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy;

6) w przypadku oferowania dostaw równoważnych (zgodnie z pkt III.1.5 SIWZ) – dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ;

7) jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się:

— złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa,

lub

— notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera pkt VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020