Dostawy - 344208-2020

22/07/2020    S140

Polska-Polanica-Zdrój: Urządzenia komputerowe

2020/S 140-344208

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 020493961
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 2
Miejscowość: Polanica-Zdrój
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Siedlecka
E-mail: zp@scm.pl
Tel.: +48 748621121/ +48 748621271/ +48 748621210
Faks: +48 748621122

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.scm.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.scm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebooki

II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu sieciowego, w tym switchy, oprogramowania do centralnego zarządzania oraz wymiana łączy światłowodowych, 46 sztuk komputerów z monitorami i systemem operacyjnym Windows 10 Pro oraz 6 sztuk notebooków z systemem operacyjnym Windows 10 Pro na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II SA w Polanicy-Zdrój.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1: sprzęt sieciowy, w tym switche, oprogramowanie do centralnego zarządzania oraz wymiana łączy światłowodowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
32427000 System sieciowy
48219200 Pakiety oprogramowania do serwera CD
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego, w tym switchy, oprogramowania do centralnego zarządzania oraz wymiana łączy światłowodowych.

Szczegółowy opis w załączniku nr 1a – formularzu ofertowo-asortymentowo-cenowym i załączniku nr 2, opis do pakietu nr 1a oraz pozostałych załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium dla pakietu nr 1 wynosi: 19 500,00 PLN.

10.1. Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 1a do SIWZ oraz:

kartę katalogową / broszurę informacyjną potwierdzającą, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego stawiane w niniejszym SIWZ.

Z powodu ograniczonej ilości znaków pozostały opis w SIWZ i załącznikach.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2: dostawa 46 sztuk komputerów z monitorami i systemem operacyjnym Windows 10 Pro oraz 6 sztuk notebooków z systemem operacyjnym Windows 10 Pro

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
30213100 Komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 46 sztuk komputerów z monitorami i systemem operacyjnym Windows 10 Pro oraz 6 sztuk notebooków z systemem operacyjnym Windows 10 Pro.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium dla pakietu nr 2 wynosi 3 600,00 PLN.

10.1. Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dokumenty opisane w załączniku nr 1b do SIWZ oraz:

kartę katalogową / broszurę informacyjną potwierdzającą, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego stawiane w niniejszym SIWZ.

Z powodu ograniczonej ilości znaków pozostały opis w SIWZ i załącznikach.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie Zamawiający uzna złożenie oświadczenia w JEDZ.

7.5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie Zamawiający uzna złożenie oświadczenia w JEDZ.

7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:

za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych ppkt 1b i przedstawieniu 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są w szczególności:

7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Postanowienia umowne

19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowiące załączniki nr 5 do SIWZ.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami ww. wzoru umowy.

19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy.

19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany, należy odesłać na adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak, niż w ciągu pięciu dni od jego otrzymania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejscem otwarcia ofert jest sala audiowizualna Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 26 ust. 1 zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

7.5.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy (część III JEDZ);

7.5.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7.5.3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert;

7.5.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie

8.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt: 7.5.2–7.5.4 w JEDZ (część III JEDZ), natomiast pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.

8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo;

8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę;

8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 7.5.2–7.5.4;

8.3. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:

9.1.1. pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy Informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

9.1.2. ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ i załącznikach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 /+48 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020