Dostawy - 344221-2020

22/07/2020    S140

Polska-Lublin: Komputery przenośne

2020/S 140-344221

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Adres pocztowy: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-031
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Tudruj, Robert Popławski
E-mail: zampubl@umcs.lublin.pl
Tel.: +48 815375209
Faks: +48 815375043

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.umcs.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pzp.umcs.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pzp.umcs.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych

Numer referencyjny: PN/10-2020/DZP-a
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy komputerów przenośnych w podziale na 3 części:

— część 1 – dostawa komputerów przenośnych nr 1 – 100 szt.,

— część 2 – dostawa komputerów przenośnych nr 2 – 100 szt.,

— część 3 – dostawa komputerów przenośnych nr 3 – 30 szt.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ

Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis na komputery przenośne zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik do SIWZ).

Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – dostawa komputerów przenośnych nr 1 – 100 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – dostawa komputerów przenośnych nr 1 – 100 szt.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis na komputery przenośne zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik do SIWZ).

Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SIWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie.

Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę, zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: część 1 – 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), zgodnie z pkt 8 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy (dotyczy wszystkich części postępowania):

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości sprzętu komputerowego przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia wynosi do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – dostawa komputerów przenośnych nr 2 – 100 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – dostawa komputerów przenośnych nr 2 – 100 szt.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis na komputery przenośne zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik do SIWZ).

Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SIWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie.

Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę, zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: część 2 – 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), zgodnie z pkt 8 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy (dotyczy wszystkich części postępowania):

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości sprzętu komputerowego przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia wynosi do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – dostawa komputerów przenośnych nr 3 – 30 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 – dostawa komputerów przenośnych nr 3 – 30 szt.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis na komputery przenośne zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik do SIWZ).

Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SIWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie.

Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę, zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: część 3 – 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100), zgodnie z pkt 8 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy (dotyczy wszystkich części postępowania):

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości sprzętu komputerowego przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia wynosi do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda przedstawienia:

— Wykazu dostaw (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 5.2 ppkt 3 SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem), określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość dostaw w zakresie wymaganym warunkiem.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisany w pkt 5.2 ppkt 3 SIWZ powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

Zobowiązanie winno określać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 oraz pkt 6.2 lit. A. SIWZ.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dla części 1: dostawa komputerów przenośnych nr 1:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum 2 dostawy komputerów przenośnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto dla jednej dostawy*.

Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy.

Dla części 2: dostawa komputerów przenośnych nr 2:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum 2 dostawy komputerów przenośnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto dla jednej dostawy*.

Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy.

Dla części 3: dostawa komputerów przenośnych nr 3:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum 2 dostawy komputerów przenośnych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto dla jednej dostawy*.

Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy.

* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Postanowienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, POLSKA, Rektorat piętro XII, pokój 1204

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy SmartPZP pod adresem: https://pzp.umcs.pl

Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na Platformie zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez

Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt 8 SIWZ, odpowiednio dla części postępowania na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę, przed upływem terminu składania ofert. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały określone w dokumentacji postępowania – SIWZ pkt 6.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (platformie) – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w dwóch punktach poprzedzających wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego

Właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego (art. 198b ust. 1 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust. 2 ustawy).

6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020