Supplies - 344284-2020

22/07/2020    S140

Poland-Warsaw: Medical equipments

2020/S 140-344284

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-097
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Józefiak, Arkadiusz Bocian
E-mail: uck@sowislo.com.pl

Internet address(es):

Main address: http://uckwum.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, wózkami transportowymi i szynami, w podziale na pakiety

Reference number: DZPUCK.262.084.2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, wózkami transportowymi i szynami, w podziale na pakiety.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

3. Zamówienie zostało podzielone na 3 (słownie: trzy) pakiety (części), tj.:

3.1. Część nr 1 – Łóżka szpitalne

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2.1 do SIWZ.

3.2. Część nr 2 – Wózek do transportu pacjenta

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2.2 do SIWZ.

3.3. Część nr 3 – Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2.3 do SIWZ.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka szpitalne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4, 02-005 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” – numer projektu POIS.09.02.00-00-0007/16 Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” – numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wózek do transportu pacjenta

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4; 02-005 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka do transportu pacjenta w ilości 2 szt.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” – numer projektu POIS.09.02.00-00-0007/16. Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” – numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33155000 Physical therapy devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; ul. W.H. Lindley’a 4, 02-005 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szyny do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego w ilości 4 szt..

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” – numer projektu POIS.09.02.00-00-0007/16. Projekt pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” – numer projektu: POIS.09.02.00-00-0087/17.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) Dla części nr 1:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 dostawę łóżek do użytku medycznego o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto (w ramach jednej umowy).

b) Dla części nr 2:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

c) Dla części nr 3:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – dotyczy części 1

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/08/2020
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/08/2020
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział zamówień publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA, blok B.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości:

1) dla części 1 – 20 000,00 PLN;

2) dla części 2 – 500,00 PLN;

3) dla części 3 – 2 000,00 PLN.

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego: 91 1130 1017 0020 0774 3920 0005, z adnotacją: „wadium do przetargu nieograniczonego: nr postępowania DZPUCK.262.084.2020”, a dowód wniesienia wadium zamieścić wraz ofertą na Platformie w formie załącznika.

7. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Zamawiający.

9. Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na określony termin związania ofertą) należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formie umożliwiającym Zamawianie odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania oferty. Zamawiający ponadto wprowadza klauzulę zabronioną w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych: Gwarancja/poręczenie nie może zawierać w swojej treści niniejszego zapisu: „gwarancja/poręczenie wygasa w przypadku, gdy oryginał gwarancji/poręczenia zostanie zwrócony gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania gwarancji/poręczeń” – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. Zwolnienie gwaranta, przed upływem terminu ważności gwarancji/poręczeń, z zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji może nastąpić pod warunkiem otrzymania oświadczenia beneficjenta/Zamawiającego o zwolnieniu gwaranta ze wszelkich zobowiązań.

10. Wadium musi być ważne przez okres związania ofertą.

11. Warunki zatrzymania i zwrotu wadium określone są w art. 46 ustawy.

12. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XIX SIWZ

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2020