Supplies - 344295-2020

Submission deadline has been amended by:  377076-2020
22/07/2020    S140

Poland-Olsztyn: Digital angiography devices

2020/S 140-344295

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim, Centrum Onkologii w Olsztynie
National registration number: PL622
Postal address: al. Wojska Polskiego 37
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-228
Country: Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telephone: +48 895398297
Fax: +48 895398218

Internet address(es):

Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa angiografu i sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Radiologii Interwencyjnej

Reference number: ZPZ-03/01/20
II.1.2)Main CPV code
33111721 Digital angiography devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa, instalacja i uruchomienie następujących urządzeń medycznych:

— zadanie 1 – angiografu cyfrowego z zawieszeniem sufitowym, wstrzykiwacza kontrastu, kolumny anestezjologicznej, lampy operacyjnej,

— zadanie 2 – ultrasonografu,

— zadanie 3 – aparatu do znieczuleń z monitorem parametrów pacjenta.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – Angiograf cyfrowy z zawieszeniem sufitowym, automatyczny wstrzykiwacz kontrastu, kolumna anestezjologiczna, lampa operacyjna.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111721 Digital angiography devices
33124200 Radiodiagnostic devices
33172100 Anaesthesia devices
33162100 Operating-theatre devices
31524110 Operating-theatre lamps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w niniejszej części jest dostawa, instalacja i uruchomienie następujących urządzeń medycznych:

angiografu cyfrowego z zawieszeniem sufitowym, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, kolumny anestezjologicznej, lampy operacyjnej.

Szczegółowy opis zadania zawarto w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Formularz wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37,

— inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest Pan Jarosław Łęgowski, kontakt: adres e-mail, abi@poliklinika.net,

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa angiografu i sprzętu medycznego na wyposażenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej”, znak sprawy: ZPZ-03/01/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,

— po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczno-użytkowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0169/19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – Ultrasonograf

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w niniejszej części jest dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu.

Szczegółowy opis zadania zawarto w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Formularz wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczno użytkowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0169/19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 – Aparat do znieczuleń z monitorem parametrów pacjenta

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w niniejszej części jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do znieczuleń z monitorem parametrów pacjenta.

Szczegółowy opis zadania zawarto w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Formularz wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczno-użytkowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.02.00-00-0169/19

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie definiuje szczególnego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN – dotyczy zadania 1.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę angiografu o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto– dotyczy zadania 1.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są we wzorach umów, które stanowią załączniki nr 6 i 6A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający skrócił termin składania ofert ponieważ, działając na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1 opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, w którym zawarł wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Ogłoszenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 lutego roku 2020 r. pod nr 2020/S 026-058506 oraz zamieszczone tego samego dnia na profilu nabywcy Zamawiającego, to jest na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 026-058506
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/08/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/08/2020
Local time: 12:10
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA, w sali konferencyjnej – budynek „D”, II piętro.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie odczytana kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną również podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanych cen i innych istotnych elementów ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę:

— zadanie 1: 50 000 PLN,

— zadanie 2: 2 000 PLN,

— zadanie 3: 2 000 PLN.

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

III. Termin realizacji zamówienia – 60 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp i art. 134 ust. 6 pkt 3.

V. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

VI. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VII. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia) oraz dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–6 oraz 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VIII. Wykonawcy mający siedzibę poza granicami RP w miejsce dokumentów określonych w § 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składają dokumenty określone w § 7 i 8 tego rozporządzenia.

IX. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia), dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN – dotyczy zadania 1, oraz wykazu wykonanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej (tj. wykonania co najmniej 1 dostawy angiografu o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawa ta została wykonana należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – dotyczy zadania 1.

X. W celu wykazania, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego, Wykonawca zobligowany będzie do złożenia na wezwanie dokumentów opisowych, w szczególności specyfikacji technicznych dotyczących zaoferowanych urządzeń medycznych, zawierających ich nazwę, nazwę producenta, charakterystykę, katalogi, prospekty, oświadczenia wydane przez producenta, które winny odnosić się do wymagań Zamawiającego i potwierdzać ich spełnianie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez zaoferowane urządzenia medyczne wymagań zasadniczych dla tych produktów – deklaracje zgodności CE.

XI. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów wymaganych w postępowaniu, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XII. Zamawiający informuje, iż posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania na PEF expert platforma elektronicznego fakturowania, umożliwiające Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2020