Dostawy - 344306-2020

Submission deadline has been amended by:  403895-2020
22/07/2020    S140

Polska-Warszawa: Serwery sieciowe

2020/S 140-344306

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Dozoru Technicznego
Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-353
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Tel.: +48 225722325
Faks: +48 225722388

Adresy internetowe:

Główny adres: www.udt.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.udt.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20

Numer referencyjny: ZP-DI-5/20
II.1.2)Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia (odpowiednio dla części) został opisany w: formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ; wzorze umowy (z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Podany opis przedmiotu zamówienia znajdujący się na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla części zamówienia), specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, parametry należy traktować jako minimalne wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie (odpowiednio dla części zamówienia) nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie co najmniej równym parametrom opisanym jako „Charakterystyka (wymagania minimalne)”, opisanym w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – Upgrade i rozbudowa systemu zapór sieciowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy/świadczenia usług: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa 02-353, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Upgrade i rozbudowa systemu zapór sieciowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzony serwis, gwarancja i usługi utrzymania cena / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 45 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – Rozbudowa systemu ADC (ang. Application Delivery Controller)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
48821000 Serwery sieciowe
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy/świadczenia usług: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa 02-353, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa systemu ADC (ang. Application Delivery Controller)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzony serwis, gwarancja i usługi utrzymania / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 – Serwery modułowe i rack

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48822000 Serwery komputerowe
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy/świadczenia usług: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa 02-353, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwery modułowe i rack

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność/właściwości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzony serwis i gwarancja producenta / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzona asysta techniczna dla licencji Vmware / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzona asysta techniczna dla licencji Trendmicro / Waga: 8
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 150 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4 – Rozbudowa klastra przełączników sieciowych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy/świadczenia usług: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa 02-353, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa klastra przełączników sieciowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzony serwis i gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany czas usunięcia awarii / Waga: 20
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 25 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności: na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale III SIWZ oraz czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w rozdziale IV SIWZ. Wykonawca składa także wraz z ofertą inne dokumenty i oświadczenia: wypełniony odpowiednio dla części formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; wypełniony formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – zał. 2 do SIWZ (odpowiednio dla części); wypełnioną odpowiednio dla części zamówienia, na którą jest składana oferta, specyfikację techniczną z wykorzystaniem wzoru – zał. 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić specyfikację w sposób opisowy podając konkretne dane oferowanego asortymentu w kol. 3 na podstawie parametrów minimalnych wskazanych w kol. 2 (jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu – zał. 4 do SIWZ (odpowiednio dla części). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: odpowiednio dla części zamówienia: dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt zostanie wyprodukowany w zakładzie posiadającym system zapewnienia jakości wystawiony dla producenta tego sprzętu (w zakresie co najmniej fazy produkcji oferowanego sprzętu) zgodny z normą ISO 9001 (lub inny równoważny) oraz z ISO 14001 (lub inny równoważny); oświadczenie producenta (lub jego przedstawiciela w Polsce) wraz z podaniem dokładnych parametrów usług serwisowych, jak czas reakcji i gwarantowany czas naprawy, o przejęciu serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków gwarancji na takich samych warunkach jak Wykonawca. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda wykazu dostaw (odpowiednio dla części) wykonanych. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej osób Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 8 – odpowiednio dla części). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część nr 1: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN. Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Część nr 2: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN. Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Część nr 3: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN.

Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Część nr 4: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.

Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający żąda wykazu dostaw (odpowiednio dla części) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 – odpowiednio dla części).

4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej osób Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 – odpowiednio dla części).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiednio dla części:

— część 1: wykonał co najmniej 2 zamówienia, odpowiednio dla każdej części z oferowanego zamówienia o wartości brutto co najmniej 900 000,00 PLN każda,

— część 2: wykonał co najmniej 2 zamówienia, odpowiednio dla każdej części z oferowanego zamówienia o wartości brutto co najmniej 600 000,00 PLN każda,

— część 3: wykonał co najmniej 2 zamówienia, odpowiednio dla każdej części z oferowanego zamówienia o wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN każda,

— część 4: wykonał co najmniej 2 zamówienia, odpowiednio dla każdej części z oferowanego zamówienia o wartości brutto co najmniej 400 000,00 PLN każda.

Część nr 1:

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, konfiguracji i wdrożenia systemów zapór sieciowych. Wskazane osoby muszą posiadać wiedzę na poziomie eksperckim potwierdzoną zdanym egzaminem, honorowanym przez producenta rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę w zakresie urządzeń będących przedmiotem oferty, tj. minimum: 1 osoba certyfikowana na poziomie Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) (lub wyższy); 1 osoba certyfikowana na poziomie Palo Alto Networks Certified Cybersecurity Associate (PCCSA) Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) (lub wyższy).

Część nr 2:

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, konfiguracji i wdrożenia systemów klasy ADC. Wskazane osoby muszą posiadać wiedzę na poziomie eksperckim potwierdzoną zdanym egzaminem, honorowanym przez producenta rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę w zakresie urządzeń będących przedmiotem oferty, tj. minimum: 1 osoba certyfikowana na poziomie Certified Technology Specialist (ASM – Application Security Manager i/lub APM – Access Policy Manager); 1 osoba certyfikowana na poziomie Certified BIG-IP Administrator (lub wyższy).

Część nr 3:

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadania doświadczenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia. Wskazane osoby muszą posiadać wiedzę na poziomie specjalisty potwierdzoną zdanym egzaminem, honorowanym przez producenta rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę w zakresie urządzeń będących przedmiotem oferty, tj. minimum: 1 osoba – specjalista ds. utrzymania systemu wirtualizacji VMware – osoba posiadające wiedzę z zakresu wdrażania i konfiguracji harmonogramów backupu w oparciu o produkt firmy Vmware, posiadająca certyfikaty: Vmware: Certified Professional 6 – Network Virtualization (VCP6-NV) oraz VMware Certified Professional 6.7 – Data Center Virtualization (lub równoważne). Zamawiający uzna za równoważny certyfikat VCP-DCV w co najmniej wersji 6.5; 1 osoba – specjalista ds. utrzymania systemu ochrony antywirusowej – osoba posiadająca wiedzą niezbędną do pomyślnego instalowania, wdrażania, skalowania i zarządzania produktami Trend Micro, posiadająca certyfikat Deep Security Certified Professional (lub równoważne).

Część nr 4:

Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia. Wskazana osoba musi posiadać wiedzę na poziomie specjalisty potwierdzoną zdanym egzaminem, honorowanym przez producenta rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę w zakresie urządzeń będących przedmiotem oferty, tj. minimum: 1 osoba – specjalista posiadający kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez producenta oferowanego sprzętu sieciowego firmy Juniper na poziomie zaawansowanym Juniper Networks Certified Internet Professional oznaczonym symbolem (JNCIP-ENT) lub (JNCIP-SEC) lub (JNCIP-SP).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres przetargi@udt.gov.pl poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane ze strony Wykonawcy, kopie certyfikatów lub innych dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1.2 lit. b rozdziału III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, POLSKA

Jedno z dostępnych pomieszczeń: nr. 10, 13, sala A, B lub C.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Zamawiający w stosunku do najwyżej ocenionego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy związani są wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego: www.udt.gov.pl, zakładka: Kim jesteśmy -> Zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> Zamówienia publiczne.

Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody – dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: część 1: 45 000,00 PLN; część 2: 30 000,00 PLN; część 3: 150 000,00 PLN; część 4: 25 000,00 PLN. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ofertę wraz z zał. należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020