Services - 344332-2016

Afficher la vue résumée

04/10/2016    S191    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

2016/S 191-344332

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
71377999
Štěpánská 567/15
120 00 Praha
Česko

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: https://www.czechinvest.org

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCZECHINVEST

Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCZECHINVEST

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Internetová adresa: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCZECHINVEST

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytování specializovaných poradenských služeb pro MSP.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 95 297 520,50 CZK
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb specializovaného podnikatelského poradenství a specializovaného právního poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Veřejná zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na šest samostatných částí dle jednotlivých oborů poradenství. Poradenské služby bude poradce zadavateli poskytovat formou zpracování příslušných dokumentů, poskytování odborných konzultací, poskytování podpory při jednání.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79000000, 79400000, 79410000, 66171000, 79341100

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 123 886 776 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ano
uveďte popis těchto opcí: Předmět opčního práva bude shodný s předmětem této veř. zakázky, resp. její příslušné části, případně půjde o plnění stejného druhu. Zadavatel tímto reaguje na možnost, že se v průběhu plnění veř. zakázky vyskytnou požadavky na nové obdobné služby, mohlo by nastat v souvislosti s vyšším zájmem účastníků interního projektu o služby. Opční právo zadavatel sjednává i ohledem na očekávané prodloužení interního projektu Podpora Start-upů. Zadavatel stanovuje předběžně dobu využití opčního práva: do 3 let od uzavření smlouvy.
uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících: 36 (ode dne zadání zakázky)
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.4.2017. Dokončení 31.3.2021

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Oblast finance
1)Stručný popis
Finanční řízení, finanční analýza, cenotvorba, audit, systém účetnictví, daně, pojištění, způsoby využívání bankovních/finančních služeb, způsob využití investičního kapitálu, oceňování podniku.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

66171000

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 8 922 167 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Management
1)Stručný popis
Projektové řízení, podniková strategie, krizový management MSP, restrukturalizace podniku, uplatnění vhodných SW řešení.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79420000

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 4 854 765 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Organizace a výroba
1)Stručný popis
Efektivnost výroby, výrobní procesy, kontrolní procesy, certifikace kvality, technologické poradenství (výzkum a vývoj, zavedení nových produktů do výroby).
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79410000

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 12 897 390 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 4 Název: Marketing a PR
1)Stručný popis
Marketing (obchodní metody, prodejní kanály a techniky, e-marketing, E-commerce, SEO marketing, reklama, inbound marketing), marketingové studie a průzkumy, PR aktivity (corporate PR, brand PR, product PR).
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79413000

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 33 676 092 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 5 Název: Právo
1)Stručný popis
Obchodní, občanské, pracovní finanční, správní, aj.. Zahraniční obchod, pravidla společného trhu EU.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79111000

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 14 856 196 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 6 Název: Právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví
1)Stručný popis
Poskytování specifických právních služeb souvisejících s ochranou duševního vlastnictví, zejména v zahraničí, zpracování rešerše k ochraně duševního vlastnictví, shromáždění příslušných podkladů pro registraci ochranné známky, přihlášení patentu apod., včetně zastupování před příslušnými úřady, státními orgány a institucemi v souvislosti se zápisem ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů či udělení patentu na vynález.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79120000

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 20 090 908 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Viz zadávací dokumentace.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz zadávací dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz zadávací dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Viz zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
21.11.2016 - 13:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.11.2016 - 13:00

Místo:

Sídlo zadavatele.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídky byla podává ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami jsou zástupce uchazečů povinni prokázat své oprávnění uchazeče zastupovat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 10 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27.9.2016