Services - 34435-2022

Submission deadline has been amended by:  99156-2022
21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Systémové podporné služby

2022/S 015-034435

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00164381
Poštová adresa: Stromová 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81330
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Orešanský
E-mail: milan.oresansky@minedu.sk
Telefón: +421 259374365
Fax: +421 2212345498
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.minedu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/603
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435621
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435621
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému RIAM

Referenčné číslo: 435621
II.1.2)Hlavný kód CPV
72253200 Systémové podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú služby komplexnej podpory prevádzky zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky IS RIAM v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia incidentov. Súčasťou Služieb podpory prevádzky sú aj malé zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení IS RIAM vynútené zmenami prevádzkového prostredia Objednávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72261000 Softvérové podporné služby
72222300 Služby informačných technológií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava,

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky sú služby komplexnej podpory prevádzky zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky IS RIAM v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia incidentov. Súčasťou Služieb podpory prevádzky sú aj malé zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení IS RIAM vynútené zmenami prevádzkového prostredia Objednávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 108 766.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uvedené podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní platia pre celú zákazku.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi

a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri

vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname

hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo

potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona

cez informačné systémy verejnej správy portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má verejný obstarávateľ prístup k dokladu

podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona. Ostatné doklady predkladá uchádzač v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona v znení účinnom do 01. 12. 2019

nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona v konkrétnom

procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne vykonanú predmetnú aktualizáciu v zozname

hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám

prostredníctvom príslušného informačného systému oversi.sk.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/02/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 31/03/2022
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.

c) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodv IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/603.

Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

d) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

e) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje na predmet zákazky vo výške 20 000,- EUR.

f) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu Zmluvy.

g) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnú na uzavretie zmluvy je v súlade s §56 ods.8 zákona o verejnom obstarávaní 10 pracovných dní, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

h) úspešný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy povinní byť poistení voči zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení tejto Zmluvy, a to vo výške predloženej ceny počas celého zmluvného obdobia.

i) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

j) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nebolo identifikované ako zelené obstarávanie a ani ako obstarávanie zamerané na sociálne ani inovatívne aspekty.

k) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení a v SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

l) Plynutie lehôt v prípade elektronickej komunikácie je počítané odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi cez IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2022