Services - 34436-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Prievidza: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2022/S 015-034436

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Prievidza
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00318442
Poštová adresa: Nám. Slobody 14
Mesto/obec: Prievidza
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 97101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Krajčíková
E-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk
Telefón: +421 465179601
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.prievidza.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436422
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://prievidza.eranet.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zber, preprava, uloženie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob a vyložených biodergadovateľných sáčkov

Referenčné číslo: 7024/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zber, preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob s objemom 240 litrov z hromadnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza a vyložených biodegradovateľných sáčkov (objem 10 l) s obsahom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z individuálnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza, vrátane jej mestských častí a to k. u. Veľká Lehôtka, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Hradec a uloženie do zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 745 689.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90511000 Služby na zber odpadu
90512000 Služby na prepravu odpadu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

k. ú. Prievidza, vrátane jej mestských častí a to k. u. Veľká Lehôtka, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Hradec.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zber, preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob s objemom 240 litrov z hromadnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza a vyložených biodegradovateľných sáčkov (objem 10 l) s obsahom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z individuálnej bytovej výstavby k. ú. Prievidza, vrátane jej mestských častí a to k. u. Veľká Lehôtka, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Hradec a uloženie do zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 745 689.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/04/2022
Koniec: 31/12/2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Prípadný zápis uchádzača verejný obstarávateľ overí podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO prostredníctvom webového portálu oversi.sk; tento doklad nie je potrebné predkladať, ak ide o uchádzača, o ktorom sú tieto informácie dostupné z predmetného portálu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom funkcionality "Otváranie ponúk online" systému ERANET. Pre tento účel nebude nutná prezenčná prítomnosť uchádzačov.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na online otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Prijaté ponuky bude posudzovať a vyhodnocovať komisia, zriadená pre tento účel. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://prievidza.eranet.sk

2. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným Európskym dokumentom (JED-om).

3. Po predložení JED môže verejný obstarávateľ kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie všetkých alebo niektorých podporných dokumentov preukazujúcich skutočnosti uvedené v JED nevyhnutných na zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného obstarávania. Podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je uchádzač povinný doručiť príslušné doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

4.Vyhodnocovanie ponúk vykoná komisia podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa §53 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

5. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2022