Szolgáltatások - 344402-2022

Submission deadline has been amended by:  524932-2022
27/06/2022    S121

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 121-344402

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 26592352241
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Henriett
E-mail: kertesz.henriett@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 12250554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149552022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149552022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Zrt
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Magyar Nemzeti Levéltár generáltervezés

Hivatkozási szám: EKR000149552022
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési program, Feladatmeghatározás:

Helyszín: Budapest, I. ker., Bécsi kapu tér 2-4. Hrsz: 6627 és 6628;

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár épületének rekonstrukciója és a volt OVT ingatlanának revitalizációja generáltervezési, mérnöki szolgáltatási és turisztikai szolgáltatási munkái

rövidítve: MNL rekonstrukció, felújítás

Generáltervezési szolgáltatással érintett Tervezett projektelemek:

i. meg nem épült ÉNY-i épületszárny felépítése

ii. meglévő nyugati szárny kiegészítése az eredeti méretűre

iii. torony visszaépítése - látogatóközpont szerves részévé emelése

iv. látogatók méltó fogadása - látogató központ kialakítása

v. oktatási központ létrehozása, szállás biztosítási lehetőség kialakításával

vi. zöldfelületek arányának növelése

vii. teljes homlokzati és tető rekonstrukció a jellemző elemek kiegészítésével

viii. teljes belső infrastruktúra felújítása, modernizálása

ix. belsőépítészeti restaurálás

x. az egész épület funkcionális újragondolása

xi. tűzfaltakarás kialakítása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, I. ker., Bécsi kapu tér 2-4. Hrsz: 6627 és 6628.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Komplett generáltervezési és mérnöki-, turisztikai szolgáltatási feladatok ellátása. Műszakilag kivitelezhető, hatóság által engedélyezhető, gazdaságosan megépíthető, célszerű megoldások alkalmazásával és használatra alkalmas, a megadott végfelhasználói igényeknek megfelelő épületegyüttes létrehozásához szükséges teljesítmények elvégzése.

A generál tervezési feladatok ellátása során az alábbi tevékenységek ellátására kerül sor:

1. Előkészítési és vázlatterv elkészítés (előkészítő mérnöki teljesítmények (állapotfelmérés az MNL zavartalan működése közben), rajzi részek elkészítése (előkészítő felmérési dokumentáció, komplett vázlatterv, turisztikai terek ábrázolása, geodéziai helyszínrajz, beépítési, telepítési helyszínrajz, közmű helyszínrajz, szintenkénti alaprajzok, jellemző metszetek, homlokzatok), szöveges és szakági munkarészek, 3D vizualizációs munkarészek, épületmakett (1:200, gipszkartonos műanyag, 3D nyomtatott PLA anyag, vagy ezzel egyenértékű) - 5 példány elektronikusan, 5 példány nyomtatva

2. Engedélyezési terv elkészítés (A Tervező a dokumentáció műszaki tartalmát a lentiekben részletezettek, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint - különös tekintettel annak 8. sz. mellékletében foglaltakra - valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elkészíteni.) - 1 példány elektronikusan, 4 példány nyomtatva

3. Kivitelezési terv elkészítés (kiviteli bontási tervet is tartalmazza): meglévő régi épület részleges bontás - kivitelezéséhez szükséges teljeskörű tervdokumentáció elkészítése, kiviteli terv dokumentáció elkészítése (1 példány elektronikusan, 4 példány nyomtatva)

4. Megvalósulási terv elkészítés: Megvalósulási tervdokumentáció készítése a hatályos jogszabályokban, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint, legalább az alábbi tartalommal. A Vállalkozó az alábbi dokumentációt más szaktervezők teljesítéseinek integrációjával és koordinációjával szolgáltatja a Megrendelőnek M=1:50-es léptékben

Előzetes területkimutatás:

Az épület jelenlegi alapterülete: összes (pince, földszint, I-IV. em., tető): 17381,20 m2

A fejlesztés várható összes területe: összes (pince, földszint, I-IV. em., tető): 16228,20 m2

A kiírt generál tervezési és mérnöki szolgáltatási teljesítmény feladatot a Megrendelővel szorosan együttműködve, a tervezési program alapján a vonatkozó jogszabályoknak és valamennyi érvényes, vonatkozó szabványnak megfelelően, valamint a betervezett anyagok, szerkezetek, berendezések gyártók által kiadott alkalmazási, beépítési utasításainak figyelembevételével szükséges elkészíteni.

Az épületnek minimum „VERY GOOD” minősítést kell elérnie BREEAM minősítésben (vagy ezzel egyenértékű zöld minősítéssel kell rendelkeznie). A minősítési eljárás a generáltervezői vállalás része!

Az ajánlatnak minden olyan mérnöki tervezői teljesítményt; szakági tervet és részlettervet; mérnöki szolgáltatást; turisztikai tartalomfejlesztési szakértői munkát; együttműködést tartalmazni kell, ami a hiánytalan és biztonságos megvalósuláshoz szükséges.

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M/2.1. alkalmassági követelmény körében megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli, generáltervezésben szerzett vezető tervezői többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M/2.2. alkalmassági követelmény körében megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Az M/2.3. alkalmassági követelmény körében megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta / dr. Molnár Barbara Lajstromszáma: 00314 / 01040 / 01321

A II.2.7) pont szerinti határidő teljesítésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint alakulnak:

1. részteljesítés: Előkészítési és vázlatterv elkészítésének határideje esetében tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 90 munkanap

2. részteljesítés: Engedélyezési terv elkészítése esetében az 1. részteljesítés továbbtervezési jóváhagyásától, és AK egyedi megrendelésétől számított 150 munkanap, amelyből

2.1. az előzetes engedélyezési tervcsomag elkészítésének határideje az 1. részteljesítés továbbtervezési jóváhagyásától, és AK egyedi megrendelésétől számított 110 munkanap,

2.2. az engedélyezési eljárás (szak-hatósági egyeztetésekkel együtt) határideje az 1 az előzetes engedélyezési tervcsomag jóváhagyásától, és AK egyedi megrendelésétől számított 40 munkanap

3. részteljesítés: Kivitelezési terv elkészítésének határideje esetében 2. részteljesítés továbbtervezési jóváhagyásától, és AK egyedi megrendelésétől számított 190 munkanap, amelyből egymással párhuzamosan az alábbi teljesítmények szállítandók:

3.1. a bontási kiviteli terv, a jelenlegi épület, az új épületszárny, valamint a szállásépület terveinek elkészítésének határideje az engedélyek véglegessé válásáról szóló határozat átvételét követő, és AK egyedi megrendelésétől számított 116 munkanap,

3.2. a szakági tervek elkészítésének határideje az engedélyek véglegessé válásáról szóló határozat átvételét követő, és AK egyedi megrendelésétől számított 86 munkanap,

3.3. a teljes belsőépítészeti tervcsomag elkészítésének határideje az engedélyek véglegessé válásáról szóló határozat átvételét követő, és AK egyedi megrendelésétől számított 80 munkanap

3.4. a zöld előminősítés és adatszolgáltatás elkészítésének határideje végleges kiviteli tervdokumentáció átadásáig teljesítendő követő, és AK egyedi megrendelésétől számított 80 munkanap

4. részteljesítés: Megvalósulási terv elkészítésének határideje esetében 3. részteljesítés továbbtervezési jóváhagyásától, és AK egyedi megrendelésétől számított 50 munkanap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. (a továbbiakban: „Korm.rend.”) 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a Korm.rend. 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A Korm.rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Korm.rend. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.rend. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

K.1. Alkalmatlan a gazdasági szereplő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a Korm.rend. 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének előírásait.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a Korm.rend. 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Korm.rend. 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (8) és (11) bekezdéseinek, valamint a Korm.rend. 19. § -ának a vonatkozó rendelkezései.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz épület tervezése és/vagy áttervezése) származó nettó árbevétele évente nem éri el a 600 000 000- Ft összeget.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Korm.rend. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább:

(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és / vagy referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és elérhetősége [telefonszám, e-mail]),

(ii) a szerződés tárgyát

(iii) a szerződés teljes mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

(iv) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),

(v) a teljesítés százalékban kifejezett arányát, továbbá

(vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:

a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,

b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett

szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A Korm.rend. 21/A. §-ra tekintettel a Korm.rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm.rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség illetve képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.

A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.

Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.

Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) és (9) - (11) bekezdéseinek, valamint a Korm.rend. 21. § -ának továbbá 24. § -ának, illetve - 25. §-ainak a vonatkozó rendelkezései.

A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

legalább 8 000 m2 hasznos alapterületű épület, generál tervezésre vonatkozó referenciával, mely tartalmazott tanulmány-, engedélyezési és kiviteli tervezési fázist is.

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. Korm.rend. szerinti „É” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai tapasztalattal, illetve vezető tervezői címmel rendelkező, aki műemlékvédelmi épületek tervezésében legalább 36 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M.2.2. 1 fő, aki a 266/2013. Korm.rend. szerinti „T” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;

M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. Korm.rend. szerinti „G” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki látogatóközpontú turisztikai létesítmények technológiai tervezésében legalább 36 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M.2.4. min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti „EN” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai tapasztalattal, illetve vezető tervezői címmel rendelkező szakemberrel

A szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. Korm.rend.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,25 % / naptári nap, maximuma: a késedelemmel érintett tervezési részfeladat nettó ajánlati árának 10 %)

- Hibás teljesítési kötbér (alapja: a hibás teljesítéssel érintett tervezési részfeladat nettó ajánlati ára, mértéke: 0,25 % / naptári nap, maximuma: a hibás teljesítéssel érintett tervezési részfeladat nettó ajánlati árának 10 %)

- Meghiúsulási kötbér (alapja: a meghiúsult tervezési részfeladatok nettó ajánlati ára, mértéke: tervezési részfeladatok esetén 20 %,)

- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

- Jótállás (időtartama: 60 hónap)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/08/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/08/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § (1) - (2) bekezdéseire. Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtása és felbontása kapcsán hivatkozik a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot valamennyi rész tekintetében:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2.1.-2.3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (Korm.rend. 30. § (4) bekezdése).

3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5.) pontban a 2.1.-2.3. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen. Ajánlatkérő előzőekkel összefüggésben hivatkozik a Kbt. 71. § (9) bekezdésére.

4. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000- Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002 - 00357247 - 00000017

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (Közleményben utalni kell a jelen eljárásra és arra, hogy az ajánlati biztosíték kerül átutalásra), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

5. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

6. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).

7. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le.

További szolgáltatásmegrendelés tárgya tervezői művezetés, melyre vonatkozó részletes leírás a közbeszerzési dokumentum 2. kötetében található.

További szolgáltatásmegrendelés beszerzésének feltételei: Az eljárásban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alkalmassági követelmények a jelen eljárást megindító felhívás P.1., M.1. és M.2. pontjában megkövetelt előírások lesznek. A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fognak megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések lesznek abban átvezetve.

8. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

9. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott 1 hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő.

12. Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét.

13. Ajánlatkérő előírja, hogy a kiadott árazatlan költségvetésben nem lehetséges az egyes sorok / tételek összevonása, ebből következően az ajánlatadáskor érvényesült az a követelmény, hogy valamennyi költséget ott kell szerepeltetni, ahol az ténylegesen felmerül.

14. A Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke legalább 50 000 000- Ft / kár és legalább 100 000 000- Ft / év összegű, valamennyi szerződéses feladatára kiterjedő felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt, a szerződés hatályának végéig érvényben tartani.

15. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A tervezési feladatok egyes részelemei egymásra épülő munkafolyamatoknak tekintendőek, egymással szorosan összefüggenek, egységet képeznek, melynek részekre bontása nem lehetséges, továbbá az a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

17. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. XXI. fejezet rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2022