Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Servizi - 344448-2022

27/06/2022    S121

Nederland-Zwolle: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 121-344448

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Campus Deltion College
Nationaal identificatienummer: 71609732
Postadres: Mozartlaan 15
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8031AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Anouk Lorist Deltion
E-mail: aanbesteding@deltion.nl
Telefoon: +31 388503000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deltion.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.deltion.nl/contact/leveranciers
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/84b28b6956fb6302a4cb56ceef73c11d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/84b28b6956fb6302a4cb56ceef73c11d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afvalmanagement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht heeft betrekking op het inzamelen, afvoeren en verwerken van afvalstoffen, bestaande uit de diverse afvalstromen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

95 containers verdeeld over 7 locaties

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G.2 Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na een initiële looptijd van vier jaren, geldt een aan het Deltion College toekomende optie tot verlenging van maximaal driemaal twee jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengopties

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen vervalsing mededinging,

- Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Programma van Eisen,

- Kerncompetentie 1,

- Kerncompetentie 2

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Contracttermijn is passend bij de terugverdienmogelijkheden voor Inschrijver van de hoge investering voor perscontainers.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Schuurmanstraat 2 n.v.t.
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Fax: +31 883610061
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2022