Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 344474-2018

07/08/2018    S150

Hrvatska-Zagreb: Obuća

2018/S 150-344474

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo financija Carinska uprava
Nacionalni registracijski broj: 18683136487
Poštanska adresa: A. von Humboldta 4a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: 1. Marijana Semulić 2. Jasminka Gregurović 3. Divor Martinić 4. Andrijana Antolković 5. Vesna Starčević 6. Marina Rudman
E-pošta: javna.nabava@carina.hr
Telefon: +385 16211219/+385 16211413/+385 16211286/+385 16211412/+385 16211311/+385 16211489
Telefaks: +385 16211002/+385 16211020
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://carina.gov.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Obuća za ovlaštene carinske službenike

Referentni broj: 19-17-VV-19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
18800000 Obuća
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Cipele niske

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
18800000 Obuća
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točci 2.3. Mjesta isporuke robe Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Sukladno Propisniku br. 16.b. – Cipele niske.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 24
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 199-409336

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: KLASA:406-05/17-01/118,URBROJ:513-02-1420/4-17-17
Grupa br.: 1
Naziv:

Cipele niske

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
14/09/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Jelen Professional d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 01663410483
Poštanska adresa: Zagrebačka 93
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
E-pošta: alen.ciglar@jelen.hr
Telefon: +385 40384888
Telefaks: +385 40384316
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 1 212 900.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana i to od dana:

1.objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2.objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3.objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4.otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5.primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/08/2018

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
18800000 Obuća
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

— Središnji ured (Služba za mobilne jedinice), Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb,- Područni carinski ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 11, Zagreb,- Područni carinski ured Rijeka, Riva Boduli 9, Rijeka,- Područni carinski ured Split, Zrinsko-Frankopanska 60, Split i - Područni carinski ured Osijek, Cara Hadrijana 11, Osijek.

VII.1.4)Opis nabave:

Cipele niske

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 24
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 149 902.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Jelen Professional d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 01663410483
Poštanska adresa: Zagrebačka 93
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
E-pošta: alen.ciglar@jelen.hr
Telefon: +385 40384888
Telefaks: +385 40384316
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Isporuka cipela niskih.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Nastup objektivnih okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme nastanka Okvirnog sporazuma.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 1 212 900.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 1 362 802.00 HRK