Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 344596-2021

Submission deadline has been amended by:  403833-2021
09/07/2021    S131

Słowacja-Želiezovce: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 131-344596

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mesto Želiezovce
Krajowy numer identyfikacyjny: 00307696
Adres pocztowy: SNP 2
Miejscowość: Želiezovce
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Kod pocztowy: 937 01
Państwo: Słowacja
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zeliezovce.sk/
Adres profilu nabywcy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4363
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432896
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Mediinvest Consulting, s.r.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 45483078
Adres pocztowy: Volgogradská 9/B
Miejscowość: Prešov
Kod NUTS: SK041 Prešovský kraj
Kod pocztowy: 080 01
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Mgr. Denisa Jevčáková
E-mail: obstaravanie@mediinvest.sk
Tel.: +421 948222660
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mediinvest.sk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432896
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: samospráva

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke 12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 313 111.95 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mesto Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj, Slovenská republika. Bližší popis miesta realizácie sa nachádza v projektovej dokumentácii.

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke 12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 313 111.95 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Kód projektu v ITMS2014+ 310011A063

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2, písm. a), b) c) a e) nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon proti byrokracii). Toto ustanovenie sa týka len uchádzačov, ktorý majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov, viac v súťažných podkladoch.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Neuplatňuje sa

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizácia zákazky musí byť v súlade so Zmluvou o dielo a jej príloh v zmysle súťažných podkladov.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Všetky informácie o vykonaní elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti C. Elektronická aukcia.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Słowacki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Elektronické otváranie ponúk prostredníctvom IS EVO sa uskutoční podľa bodu IV.2.7 Oznámenia (resp. v súlade s redakčnou opravou), na adrese osoby splnomocnenej na výkon verejného obstarávania: Mediinvest Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. V rámci verejného obstarávania sa použije elektronická aukcia. Komunikácia sa bude uskutočňovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

2. Jedná sa o verejné obstarávanie s využitím sociálneho aspektu, nejedná sa o zelené alebo inovatívne VO. Zhotoviteľ sa zaväzuje že minimálne počas 50 % doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce nasledovné predpoklady:

a) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

3.Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 150 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk, tzv. reverz podľa § 66 ods. 7, prvá veta.

5. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž vylúči verejný obstarávateľ takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.

6. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom.

7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8.Od úspešného uchádzača Zhotoviteľa sa v zmysle Zmluvy o dielo vyžaduje:

8.1 Zhotoviteľ do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdá Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10 % zmluvnej ceny bez DPH vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku a zdraví tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou (ďalej len poistenie zodpovednosti za škodu). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške zmluvnej ceny. Zhotoviteľ do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia.

8.3 Zhotoviteľ je povinný k dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo forme neodvolateľnej bankovej záruky vo výške 3 % zmluvnej ceny Diela bez DPH.

8.4 Objednávateľ bude uhrádzať čiastkové faktúry do výšky 90 % Zmluvnej ceny. Objednávateľ je oprávnený zadržať a neuhradiť 10 % zo Zmluvnej ceny na zabezpečenie splnenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole Diela (tzv. zádržné).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 820 05
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 820 05
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021