W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 344596-2021

Submission deadline has been amended by:  403833-2021
09/07/2021    S131

Slovensko-Želiezovce: Stavebné práce na stavbe kanalizácie

2021/S 131-344596

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Želiezovce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00307696
Poštová adresa: SNP 2
Mesto/obec: Želiezovce
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 937 01
Štát: Slovensko
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.zeliezovce.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4363
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432896
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Mediinvest Consulting, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45483078
Poštová adresa: Volgogradská 9/B
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 080 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Jevčáková
E-mail: obstaravanie@mediinvest.sk
Telefón: +421 948222660
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432896
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

II.1.2)Hlavný kód CPV
45232400 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke 12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 313 111.95 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45232423 Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach na splaškové vody
45332000 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
45310000 Elektroinštalačné práce
45112000 Výkopové zemné práce a presun zemín
45232431 Čerpacia stanica odpadovej vody
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj, Slovenská republika. Bližší popis miesta realizácie sa nachádza v projektovej dokumentácii.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Želiezovce v dĺžke 12,6 km gravitačnej kanalizácie, 28 ks kruhových čerpacích staníc, 1,9 km výtlačných potrubí a 1 023 ks domových odbočení ukončené revíznou šachtou DN400. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky tvoria prílohy súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 313 111.95 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Kód projektu v ITMS2014+ 310011A063

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2, písm. a), b) c) a e) nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon proti byrokracii). Toto ustanovenie sa týka len uchádzačov, ktorý majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov, viac v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Realizácia zákazky musí byť v súlade so Zmluvou o dielo a jej príloh v zmysle súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Všetky informácie o vykonaní elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti C. Elektronická aukcia.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/08/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28/02/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/08/2021
Miestny čas: 10:10
Miesto:

Elektronické otváranie ponúk prostredníctvom IS EVO sa uskutoční podľa bodu IV.2.7 Oznámenia (resp. v súlade s redakčnou opravou), na adrese osoby splnomocnenej na výkon verejného obstarávania: Mediinvest Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V rámci verejného obstarávania sa použije elektronická aukcia. Komunikácia sa bude uskutočňovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

2. Jedná sa o verejné obstarávanie s využitím sociálneho aspektu, nejedná sa o zelené alebo inovatívne VO. Zhotoviteľ sa zaväzuje že minimálne počas 50 % doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce nasledovné predpoklady:

a) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

3.Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 150 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk, tzv. reverz podľa § 66 ods. 7, prvá veta.

5. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž vylúči verejný obstarávateľ takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.

6. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom.

7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8.Od úspešného uchádzača Zhotoviteľa sa v zmysle Zmluvy o dielo vyžaduje:

8.1 Zhotoviteľ do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdá Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10 % zmluvnej ceny bez DPH vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku a zdraví tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou (ďalej len poistenie zodpovednosti za škodu). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške zmluvnej ceny. Zhotoviteľ do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia.

8.3 Zhotoviteľ je povinný k dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo forme neodvolateľnej bankovej záruky vo výške 3 % zmluvnej ceny Diela bez DPH.

8.4 Objednávateľ bude uhrádzať čiastkové faktúry do výšky 90 % Zmluvnej ceny. Objednávateľ je oprávnený zadržať a neuhradiť 10 % zo Zmluvnej ceny na zabezpečenie splnenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole Diela (tzv. zádržné).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/07/2021