Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 344596-2021

Submission deadline has been amended by:  403833-2021
09/07/2021    S131

Słowacja-Želiezovce: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 131-344596

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mesto Želiezovce
Krajowy numer identyfikacyjny: 00307696
Adres pocztowy: SNP 2
Miejscowość: Želiezovce
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Kod pocztowy: 937 01
Państwo: Słowacja
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zeliezovce.sk/
Adres profilu nabywcy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4363
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: samospráva

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 313 111.95 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 313 111.95 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Słowacki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021