Services - 34463-2022

21/01/2022    S15

Romania-Băile Herculane: Environmental monitoring other than for construction

2022/S 015-034463

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI RA
National registration number: 25655847
Postal address: Strada: Uzinei, nr. 9
Town: Baile Herculane
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 325200
Country: Romania
Contact person: Ioan Gaspar
E-mail: parcdomogled@gmail.com
Telephone: +40 730653434
Fax: +40 255560552
Internet address(es):
Main address: https://domogled.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135480
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: RA
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de realizare studii de monitorizare și evaluare a stării de conservare pentru speciile și habitatele de interes conservativ din cadrul proiectului „Masuri de management pentru protejarea si conservarea biodiversitatii din arealul Parcului National Domogled-Valea Cernei”, cod SMIS 142968

Reference number: 25655847_2022_PAAPD1332536
II.1.2)Main CPV code
90711500 Environmental monitoring other than for construction
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de realizare studii de monitorizare si evaluare a starii de conservare pentru speciile si habitatele de interes conservative din cadrul proiectului „Masuri de management pentru protejarea si conservarea biodiversitatii din arealul Parcului National Domogled-Valea Cernei”, cod SMIS 142968.

În cadrul contractului se vor implementa următoarele activități / subactivități din cadrul proiectului:

ACTIVITATEA B.4 MONITORIZAREA SI EVALUAREA STARII DE CONSERVARE A HABITATELOR SI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR DIN AREALUL PN DOMOGLED – VALEA CERNEI cu subactivitatile:

B.4.2 Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar din arealul PNDVC, altele decât habitatele forestiere (ROSCI0069).

B.4.3 Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069).

B.4.4 Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSPA0035 zona de suprapunere cu PNDVC).

B.4.5 Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de amfibieni si reptile de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069).

B.4.6 Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069).

B.4.7 Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de pesti de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069).

B.4.8 Monitorizarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de chiroptere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069).

Autoritatea Contractanta stabileste 2 termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

- primul termen: în a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările care au fost transmise până în a 20-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor;

- al doilea termen/ultimul termen: în a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările care au fost transmise până în a 15-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor.

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 978 180.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Main site or place of performance:

Judeţul Caraş Severin

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de realizare studii de monitorizare si evaluare a starii de conservare pentru speciile si habitatele de interes conservative in vederea implementarii unor activitati/subactivitati din cadrul proiectului „Masuri de management pentru protejarea si conservarea biodiversitatii din arealul Parcului National Domogled-Valea Cernei”, cod SMIS 142968, în vederea monitorizării stării de conservare pentru tipurile de habitate și specii de interes comunitar din arealul parcului cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul biodiversității.

În cadrul contractului se vor implementa următoarele activități / subactivități din cadrul proiectului:

ACTIVITATEA B.4 MONITORIZAREA SI EVALUAREA STARII DE CONSERVARE A HABITATELOR SI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR DIN AREALUL PN DOMOGLED – VALEA CERNEI cu subactivitatile:

-B.4.2 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din arealul PNDVC , altele decât habitatele forestiere (ROSCI0069)

-B.4.3 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

-B.4.4 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSPA0035 zona de suprapunere cu PNDVC)

-B.4.5 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

-B.4.6 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

-B.4.7 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

-B.4.8 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de chiroptere de interes comunitar din arealul PNDVC (ROSCI0069)

Contractorul va realiza serviciile aferente contractului in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In Caietul de Sarcini sunt prezentate activitatile / subactivitățile si rezultatele asteptate, respectiv cerintele minime necesare pentru indeplinirea contractului

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 3.1 Abordarea propusa privind derularea activitatilor Contractului-punctaj maxim 7 puncte 3.2 Gradul de detaliere privind organizarea activitatilor -punctaj maxim 7 puncte 3.3 Resursele si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati-punctaj maxim 7 puncte 3.4 Modul de utilizare a resurselor alocate-punctaj maxim 7 puncte 3.5 Încadrarea în timp, succesiunea şi durata activităţilor propuse-punctaj maxim 7 puncte / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Lider de echipă -punctaj maxim 10 puncte Expert coordonator experți specii (altele decât păsări) -punctaj maxim 5 puncte Expert coordonator experți ornitologi -punctaj maxim 5 puncte Expert coordonator experți habitate neforestiere -punctaj maxim 5 puncte Suma punctajelor maxime alocate experților Lider de echipă, Expert coordonator experți specii (altele decât păsări), Expert coordonator experți ornitologi, Expert coordonator experți habitate neforestiere este de 25 puncte. / Weighting: 25
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect cofinantat din Fondul European de dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura mare 2014-2020 „Masuri de management pentru protejarea si conservarea biodiversitaţii din arealul Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei”, Cod SMIS 142968

II.2.14)Additional information

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1:

Ofertanții ( ofertant individual/ofertant asociat), terții susținatori și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care va fi demonstrată indeplinirea cerinței: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente vor fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante valabile la momentul prezentării, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,valabile la momentul prezentării;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul / terțul/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria raspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Cerința nr.2

Ofertanții( ofertant individual/ofertant asociat), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăseasca în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016.

Lista persoanelor, care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, pentru această procedură, este următoarea:

Ioan Gaşpar – Director; Marius Dumitru Baican –Manager proiect, Dan Aurel Zaharia- responsabil achizitii , Claudia Thora Ionescu Tamaş-responsabil tehnic , Petronela Drăgoiu – asistent manager proiect.

Modalitatea prin care va fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat, terț sustinator/subcontractant ) va completa cerința în DUAE și va prezenta Formularul A1- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, până la data limită de depunere a ofertelor.

Cerința 1:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care va fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidentă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele emise în altă limbă vor fi insoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta 1.Ofertantul trebuie să facă dovada experienței similare. Cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor servicii similare cu o valoare cumulata de minim 3.900.000 lei fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte de prestări servicii.Prin ”servicii similare” se înțelege:Elaborare protocoale de monitorizare specii si habitate de interes comunitar si/ sau Evaluare stare de conservare specii si habitate de interes comunitar si/ sau Monitorizare stare de conservare specii si habitate de interes comunitarPrin sintagma ”a dus la bun sfârşit” se înţelege: -Servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;- Servicii receptionate la sfarsitul prestarii, sfarsitul prestarii nepresupunand expirarea perioadei de garantie (dacă e cazul).Cerința 2Informatii privind asociatii si/ sau subcontractantiiOrice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de Legea 98/2016.În cazul în care părți din contractul de achiziție publică urmează să se îndeplinescă de unul sau mai mulți subcontractanți, autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în oferta fără acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.Cerinta 3Informații pentru susținerea privind capacitatea tehnică și profesionalăPentru demonstrarea îndeplinirii criteriului de calificare privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui terț, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic și terțul respectiv. În acest caz operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului.Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul susținător, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:

CERINTA 1:Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidați/ofertanți următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului cu detalierea categoriilor de servicii realizate, valoare fără TVA, perioada de execuție a contractului, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului de recepție. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;-certificate de bună execuție;- recomandări;- procese-verbale de recepție;- certificate constatatoare- orice alte documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar, din care să reiasă că lucrările au fost duse la bun sfârșit precum și informații privind: obiectul, perioada de execuție a contractului, beneficiarul.Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor/ serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.CERINTA 2:Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art 193 alin.(1) din Legea 98/2016. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere se prezintă de către toți ofertanții odată cu DUAE, la data limită de depunere a ofertelor.În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea de contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. De asemenea, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Astfel, următoarele documente care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate de către toți ofertanții odată cu DUAE, la data limită de depunere a ofertelor: Formularul A3 Acord de subcontractare, Formularul A4 Acord de asociere.CERINTA3:Modalitatea prin care va fi demonstrată îndeplinirea cerinței :Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art 193 alin.(1) din Legea 98/2016, împreună cu angajamentul de susținere și documentele acestuia din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere. Se va prezenta: Formularul A2- Angajamentul privind susținerea tehnică-experiență similară, alături de documentele anexă la acest angajament.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/03/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți privind documentația de atribuire publicată și răspunsurile la acestea se vor adresa prin SEAP. Autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin SEAP. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnatura electronică.

3. Cerințele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimitere la standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/excutie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Autoritatea Contractanta stabileste 2 termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

- primul termen: în a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările care au fost transmise până în a 20-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor;

- al doilea termen/ultimul termen: în a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările care au fost transmise până în a 15-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor.

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor art.8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022