Servicios - 344668-2018

07/08/2018    S150

Bulgaria-Razgrad: Servicios relacionados con la gestión

2018/S 150-344668

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Razgrad
Número de identificación fiscal: 000505910
Dirección postal: bul. „Beli Lom“ No. 37A
Localidad: gr. Razgrad
Código NUTS: BG324 Разград
Código postal: 7200
País: Bulgaria
Persona de contacto: Kristina Koleva i Nedim Tahirov
Correo electrónico: obshtina@razgrad.bg
Teléfono: +359 84618171
Fax: +359 84660090
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.razgrad.bg
Dirección del perfil de comprador: http://www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180731mqib2980567
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180731mqib2980567
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Община Разград
Número de identificación fiscal: 000505910
Dirección postal: бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 Деловодство
Localidad: Разград
Código postal: 7200
País: Bulgaria
Persona de contacto: Силвия Янева
Teléfono: +359 84618213
Correo electrónico: obshtina@razgrad.bg
Fax: +359 84660090
Código NUTS: BG324 Разград
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.razgrad.bg
Dirección del perfil de comprador: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Техническа помощ за организация и управление на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за“ Продълж. раздел VI.3)

II.1.2)Código CPV principal
79420000 Servicios relacionados con la gestión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва предоставяне на техническа помощ по организация и управление на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по ОПОС 2014-2020г.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 450 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79420000 Servicios relacionados con la gestión
79421200 Servicios de concepción de proyectos que no sean los de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG324 Разград
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на РСУО Разград и офисът на изпълнителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката включва следните групи задачи, съгласно техническата спецификация:

— Изготвяне и представяне на писмени становища по всички въпроси, свързани с управлението и изпълнението на проекта, при поискване от ЗУП (Звено за управление на проекта),

— Проследяване изпълнението на договора между община Разград и строителния надзор,

— Проверка на докладите на строителния надзор и изготвяне на становища по тях,

— Подпомагане ЗУП за решаване на възникващи проблеми при строителството на обектите и предлагане на начини за тяхното решаване,

— Изготвяне на документация за обществена поръчка за възлагане на експлоатация на изградената по проекта инфраструктура и подпомагане на нейното провеждане при поискване,

— Проверка на документите за плащане по договорите за строителство и за строителен надзор и изготвяне на становища по тях,

— Изготвяне и представяне на доклади за оценка на риска,

— Изготвяне и представяне на периодични доклади за отчитане на дейност,

— Осъществява процесуално представителство за нуждите на проекта при поискване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Технически показател / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 450 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 17
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие......продълж. в Раздел VI.3)

II.2.14)Información adicional

Посоченият в Раздел II.2.5 Технически показател (ТП) включва следните три подпоказатели:

ТП1 — Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката;

ТП2 — Организация на работата за изпълнение на поръчката;

ТП3 — Предложение за управление на риска.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изискване по отношение на правоспособност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписване в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Доказване: при подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, най-много за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът да има за последните 3 финансово приключени години реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти, както следва:

Минимален общ оборот 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) BGN;

Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката 300 000 (триста хиляди) BGN;

За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се приема оборот реализиран от услуги, свързани с изпълнение на дейности за администриране/координация/организация и управление на инвестиционни проекти.

Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.

Съгласно § 2, т. 67 от ДР на ЗОП „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейност, попадаща в обхвата на обществената поръчка.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Доказване: при подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в еЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите, както и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът и доказателството за извършената услуга се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

2. Доказване: при подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в еЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за Подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-актуална версия (или еквивалентен) с обхват, съдържащ дейност за изпълнение на консултантски услуги.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Важно: предвид изтичането на валидността на БДС EN ISO 9001:2008 и преминаването изцяло към ISO 9001:2015 до 15.9.2018 г., участниците следва да имат предвид, че при подписване на договора възложителят ще изисква доказателство за прилагане на тази система за управление на качеството, която е актуална към момента на подписване на договора. Т.е. до 14.9.2018 г. възложителят ще приеме, че участникът покрива изискването за прилагане на система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или 9001:2015 или еквивалентен и ще премине към сключване на договор с него, съгласно разпоредбите на чл. 112 от ЗОП. От 15.9.2018 г. възложителят ще подпише договор с участник, определен за изпълнител, с влязло в сила решение на възложителя, .....продълж. раздел VI.3. Доказване 3. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в еЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Списъкът се представя от участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, трябва да е изпълнил дейности (най-малко една) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, като под „сходни“ се разбират изпълнение на дейности за администриране/координация/организация и управление на инвестиционни проекти.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или по-актуална версия (или еквивалентен) с обхват, съдържащ дейност за изпълнение на консултантски услуги.

3. Участникът следва да разполага с екип от специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, както следва:

Ключов експерт 1: Ръководител на Техническата помощ, който отговаря на следните изисквания за професионална компетентност:

— висше образование Инженерни науки или Икономика, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент,

— опит като ръководител в изпълнението на най-малко една услуга/дейност за управление и координация на изпълнението на инвестиционен проект;

Ключов експерт 2: Експерт „Юрист“:

— висше образование Право или еквивалент с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент,

— 5 години юридически опит.

Ключов експерт 3: „Проектиране и изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци“:

— висше образование Инженерни науки или еквивалент с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент,

— опит в изпълнението на най-малко една услуга/дейност за управлението и/или изпълнението на инфраструктурни проекти от сектор „отпадъци“, като същият е участвал от началото на проекта до приключването.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала № 102

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Продължение от Раздел II 1.1) общините от РСУО Разград“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г. Продължение от Раздел III .1.3)...само ако участникът представи заверено копие на Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна, при спазване разпоредбите на чл. 112 от ЗОП. Продължение от Раздел II.2.13) Обществената поръчка се провежда във връзка с реализирането на проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник,за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 107 от ЗОП, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, който не посочи действителния собственик по смисъла на § 2 от ДР от ЗМИП, за което са налице забраните съгласно чл. 69 от ЗПКОНПИ, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три) процента от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл. 100, ал. 3 от ЗОП възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/08/2018