Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 344788-2016

05/10/2016    S192

Grecja-Heraklion: Wsparcie działań związanych z ochroną krytycznej infrastruktury teleinformatycznej

2016/S 192-344788

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Adres pocztowy: PO Box 1309
Miejscowość: Heraklion
Kod NUTS: GR300 Attiki
Kod pocztowy: GR 710 01
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Tel.: +30 2814409710
Faks: +30 2810391410
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo informacji w sieci.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie działań związanych z ochroną krytycznej infrastruktury teleinformatycznej

Numer referencyjny: ENISA F-COD-16-T32.
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

ENISA zamierza zawrzeć umowy z co najmniej 2, ale nie więcej niż 5 usługodawcami, o świadczenie usług wsparcia w dziedzinie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej. Wybrani oferenci powinni posiadać udokumentowane, bogate doświadczenie oraz umiejętności w dziedzinie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ujętych w rocznym programie prac ENISA. Ze względu na charakter zamawianych usług zachęca się do współpracy z innymi podmiotami w ramach podwykonawstwa lub konsorcjum/doraźnych grup.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: GR30 Attiki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównie siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Z wybranymi wykonawcami umów ramowych zostaną zawarte różne umowy szczegółowe na podstawie rocznego programu prac ENISA w dziedzinie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, z zastosowaniem procedury ponownego otwarcia na konkurencję. Szacunkowa wartość 400 000 EUR zostanie rozdysponowana w okresie wynoszącym maksymalnie 2,25 roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

możliwość 1-krotnego wznowienia na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zgodnie z dokumentacją przetargową.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 18:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRECJA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecny maksymalnie 1 przedstawiciel prawny każdego oferenta. Oferenci muszą poinformować Agencję o zamiarze uczestnictwa na piśmie, pocztą elektroniczną, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2016