Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 344788-2016

05/10/2016    S192

Grecia-Heraklion: Susținerea activităților de protecție a infrastructurilor critice de informație

2016/S 192-344788

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Adresă: PO Box 1309
Localitate: Heraklion
Cod NUTS: GR300 Attiki
Cod poștal: GR 710 01
Țară: Grecia
Persoană de contact: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409710
Fax: +30 2810391410
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: securitatea rețelelor informatice.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținerea activităților de protecție a infrastructurilor critice de informație.

Număr de referinţă: ENISA F-COD-16-T32.
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

ENISA dorește să contracteze serviciile a minimum 2 și a maximum 5 prestatori de servicii care să fie în măsură să asigure susținere în domeniul protecției infrastructurilor critice de informație. Ofertanții câștigători trebuie să fie în măsură să demonstreze că dețin experiență și competențe semnificative în domeniul protecției infrastructurilor critice de informație, acordând o atenție specială aspectelor abordate în cadrul programului de lucru anual al ENISA. Având în vedere diversitatea serviciilor solicitate, se încurajează colaborarea cu alte entități prin intermediul subcontractării și/sau al consorțiilor și/sau al grupurilor ad-hoc.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: GR30 Attiki
Locul principal de executare:

În principal la sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor încheia mai multe contracte specifice bazate pe programul de lucru anual al ENISA, în special în domeniul protecției infrastructurilor critice de informație, cu contractanții câștigători ai contractelor-cadru pe baza procedurii de „reluare a procedurii concurențiale”. Suma care va fi pusă la dispoziție în cursul perioadei maxime de 2,25 ani este estimată la 400 000 EUR.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 15
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Posibilitate de reînnoire pe 1 perioadă suplimentară de 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Conform dosarului licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/11/2016
Ora locală: 18:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/11/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRECIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor poate participa maximum 1 reprezentant legal din partea fiecărui ofertant care depune ofertă. Ofertanții trebuie să informeze agenția în scris, prin e-mail, cu privire la intenția lor de a participa, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/09/2016