Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 344794-2016

05/10/2016    S192

Włochy-Ispra: Roboty inżynieryjne na potrzeby nowej instalacji do cementowania

2016/S 192-344794

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC)
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Miejscowość: Ispra VA
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Procurement Officer Tatjana Tavcar
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres profilu nabywcy: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1885
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty inżynieryjne na potrzeby nowej instalacji do cementowania

Numer referencyjny: JRC/IPR/2016/G.III.9/5044/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
45453100 Roboty renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie dotyczy robót inżynieryjnych, które należy wykonać w budynkach 41-41c-41k na potrzeby nowej instalacji do cementowania. Roboty obejmują: częściową rozbiórkę obiektów, wzmocnienie konstrukcji budynków, zmianę układu wewnętrznego budynków, remont budynków, roboty wykończeniowe. Budynki 41-41c-41k znajdują się na terenie objętym kontrolą radiologiczną w obrębie strefy nr 40 na terenie placówki JRC w Isprze.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100 Roboty w zakresie burzenia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ispra (Varese), Włochy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 900 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 34
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Joint Research Centre, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 7, przy wejściu do placówki JRC w Isprze (drugie piętro nad wejściem do recepcji JRC).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 5 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Nieobowiązkową wizytę na miejscu zaplanowano na koniec października 2016 lub początek listopada 2016. Zgłoszenie udziału wraz z kopią dowodu tożsamości/paszportu należy przesłać na adres poczty elektronicznej jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu przed 20.10.2016.

Dokumenty oraz informacje związane z niniejszą procedurą są dostępne nieodpłatnie w następującej witrynie internetowej: https://etendering.ted.europa.eu

W witrynie tej będą publikowane wszelkie informacje dodatkowe oraz odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do regularnego sprawdzania wspomnianej witryny internetowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2016