Services - 34485-2022

21/01/2022    S15

Romania-Târgu Mureș: Forestry services

2022/S 015-034485

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
National registration number: RO1590120
Postal address: prin DIRECTIA SILVICA MURES, str. Enescu George, nr.6.
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540052
Country: Romania
Contact person: STAINBOK SORIN
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telephone: +40 265250074
Fax: +40 265264447
Internet address(es):
Main address: www.rosilva.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135439
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: regie autonoma
I.5)Main activity
Other activity: Silvicultura si exploatari forestiere

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prestarea serviciilor silvice in cadrul O.S. Lunca Bradului din cadrul DS Mures

Reference number: 15901202022587
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Operatorii economici vor putea solicita clarificări cu 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in (termen de 11 zile)a unsprezecea zi inainte de data limita de depunere a ofertelor in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare. Listele cu cantitatile de servicii ce trebuie prestate sunt atasate caietului de sarcini .

Prestarea serviciilor silvice se va conform Normelor tehnice nr. 1-8 specifice fiecarui domeniu, seminte, pepiniere, solarii, revizuirea plantatiilor.

Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului amplasamentul unde trebuie prestat serviciul, cu suprafeţele martor/model (suprafeţe parcurse cu lucrarea respectivă de către prestator, sub supravegherea specialiştilor de la unitatea silvică).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 213 836.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

U.P. din cadrul O.S. Lunca Bradului

II.2.4)Description of the procurement:

conform listei de cantitati din caietul de sarcini, serviciile ce urmeaza a fi prestate constau in recoltarea semintelor, intretinerea pepinierelor si a solariilor, revizuirea plantatiilor

Valoarea minima a acordului cadru = 420273 lei

valoarea maxima a acordului cadru = 1213836 lei

valoarea celui mai mic contract subsecvent= 210137 lei

valoarea celui mai mare contract subsecvent= 523900 lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://e-licitatie. ro)

Precizari:

Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.

a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

- documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

c. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente :

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul local pentru toate punctele de lucru declarate la ONRC, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; op economici straini vor depune documente echivalente emise in conf cu legislatia din tara respectiva;

-cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive;

-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

-alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor.

În sensul prevederilor articolului 63, aliniat (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, persoane cu funcţie de decizie din cadrul RNP Romsilva DS Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Berchesan Cristina Maria, Pirlea Cornelia Aurora, Dan Cosmin Codrut, Pop Sorin Gavril, Stainbok Sorin, Stainbok Silvia Mihaela, Puscas Vasile, Dobrescu Dana Stanca.

Ofertantul/candidatul are obligația să fie legal înregistrat şi să aibă dreptul de a furniza/presta produsele/serviciile solicitate prin prezenta documentaţie. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Iniţial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016).. Numai la solicitarea autorităţii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului

Comerţului.

Document obligatoriu: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valabile la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinta nr.2. Operatorii economici trebuie sa detina certificat de atestare, în termen de valabilitate, emis în baza "O.M. al M.A.P. nr. 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si intretinere a semintisurilor si plantatiilor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executarea de lucrari de imbunatatiri funciare în domeniul silvic", pentru grupele de lucrari a, b din ordin, respectiv: a) regenerarea padurilor - lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin împaduriri propriu-zise si reîmpaduriri; b) întretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere;

Initial se va completa DUAE. Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor Certificat de atestare pentru executie lucrari prevazute în O.M. 1763/2015, valabile la momentul prezentarii acestora. Acest certificat se solicita pentru loturile unde se regaseste grupa de servicii "regenerarea padurilor - lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin împaduriri propriu-zise si reîmpaduriri; întretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere”.

Operatorii economici străini vor demonstra îndeplinirea cerinţei prin prezentarea de documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenţă

Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv. Obligativitatea detinerii certificatului de atestare de catre ofertanti pentru serviciile cerute, este stipulata si in Legea 46/2008 Codul Silvic, art. 30 alin. (5).

Operatorii economici străini vor demonstra îndeplinirea cerinţei prin prezentarea de documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenţă.

Cerinta nr.3. Atestat de exploatare tehnica conform prevederile Legii 46/2008 (codul Silvic)si a prevederilor OM.1540/2011 modificat cu O.M. nr 915/2014.

Initial se va completa DUAE. Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor Atestat de exploatare tehnica conform prevederile Legii 46/2008 (codul Silvic

.Copie conforma cu originalul a atestatului de exploatare forestiera si a cazierului tehnic pentru anul in curs. Solicitata in vederea analizarii conditiilor necesare atribuirii contractului de prestari servicii de exploatare. Completat la zi cu cota de masa lemnoasa exploatata. Avand in vedere reglementarile valabile in vigoare acest document atesta capacitatea prestatorului privind volumul de masa lemnoasa exploatat, sanctiunile aplicate, sau volumul de masa lemnoasa ce mai poate fi exploatat, sau antecontract incheiat cu o firma atestata.

Solicitarea are la baza prevederile Legii 46/2008 (codul Silvic)si a prevederilor OM.1540/2011 modificat cu O.M. nr 915/2014, avand in vedere ca aceste servicii se presteaza cu operatori economici atestati

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul/candidatul are obligația să facă dovada că în ultimii trei ani a prestat servicii similare in cuantum :- cumulat de minim 523900,00 lei pentru Servicii ,recoltat seminte, pepiniere,solarii si revizuirea plantatiilorLa nivelul unuia sau maxim 3 contracteExprienta similara solicitata se refera prestarea de ,,servicii in silvicultura”Initial operatorii economici vor completa DUAE, acesta se va depune de catre ofertanti iar odata cu depunerea acestuia se va prezenta agajamentul tertului sustinător, acordul de asociere si acordul de subcontractare.(conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016) daca este cazul.Documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (recomnadari, procese verbale de receptie sau orice alte documente relevante care sa confirme prestarea servicii) , vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligaţia să declare subcontractanţii şi partea de contract pe care intenţionează să o subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta va prezenta documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, astfel: ofertantul (in cazul unei asocieri,fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte certificari de buna executie (recomandari, procese verbale de receptive, document constatator sau orice documente relevante care sa confirme prestarea /furnizarea de produse/servicii), din care sa rezulte valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, si din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfârsit. În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. Valorile vor fi exprimate in lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Pentru anul în curs: transformarea în lei, se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participareDocument obligatoriu: Lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Fișa de informații privind experința similară. Certificate/documente emise de o autoritate sau de un beneficiar din care să rezulte modul de îndeplinire a obligațiilor.

Completare DUAE. Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora. Ofertanţii vor prezenta odată cu depunerea DUAE acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate ofertantulu câştigător.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În sit. în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prin încarcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi.

2. AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. in sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul

nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.in situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele Cap. iii.2 - Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza,si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

conform Legii nr.101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul Juridic al D.S. Mures
Postal address: str Enescu George, nr.6
Town: Targu-Mures
Postal code: 540052
Country: Romania
E-mail: juridic@mures.rosilva.ro
Telephone: +40 265250074
Fax: +40 265264447
Internet address: www.rosilva.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022