Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 344872-2017

02/09/2017    S168

Бeлгия-Брюксел: Стандартни проучвания на Евробарометър – PO/2017-11/A2

2017/S 168-344872

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Unit A2 – Corporate Services
Пощенски адрес: rue de la Loi 56
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Лице за контакт: Mr Ioan Vascan
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, Directorate-General for Communication
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски комитет на регионите (CoR)
Пощенски адрес: rue Belliard 99–101
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cor.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)
Пощенски адрес: rue Belliard 99–101
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка, „представляваща групата на ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ)“
Пощенски адрес: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: 2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Пощенски адрес: Zigfrida Annas Meierovica boulevard 14
Град: Riga
код NUTS: LV006 Rīga
Пощенски код: 1050
Държава: Латвия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.berec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Пощенски адрес: Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5th Floor
Град: Bilbao (Biscay)
код NUTS: ES213 Vizcaya
Пощенски код: 48003
Държава: Испания
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://osha.europa.eu/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: via Carlo Magno 1A
Град: Parma PR
код NUTS: ITH52 Not specified
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Dublin
код NUTS: IE061 Not specified
Пощенски код: D18 KP65
Държава: Ирландия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Пощенски адрес: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Град: London
код NUTS: UKI LONDON
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ema.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Пощенски адрес: Praça Europa 1, Cais de Sodré
Град: Lisbon
код NUTS: PT17 Lisboa
Пощенски код: 1249-289
Държава: Португалия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.emcdda.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Пощенски адрес: Schwarzenbergplatz 11
Град: Vienna
код NUTS: AT13 Wien
Пощенски код: 1040
Държава: Австрия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.fra.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)
Пощенски адрес: Treurenberg 22
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.srb.europa.eu
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

Белгия.

Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Стандартни проучвания на Евробарометър – PO/2017-11/A2.

Референтен номер: PO/2017-11/A2.
II.1.2)Основен CPV код
79320000 Услуги по изследване на общественото мнение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Рамковият договор ще позволи на възлагащите органи да поръчат стандартни или специални проучвания на Евробарометър в държавите-членки и държавите кандидатки, както и ad hoc проучвания в държавите-членки на ЕС и други държави или територии.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Всички държави или територии са посочени в тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка обхваща стандартни или специални проучвания на Евробарометър или ad hoc проучвания за оценка и анализ на общественото мнение.

Стандартните или специалните проучвания на Евробарометър се състоят предимно от задълбочени изследвания на конкретни теми и анализ на дългосрочни тенденции в нагласите, свързани пряко или косвено с европейските въпроси. Изпълнителят трябва да има възможност да предостави всички услуги, описани в проучванията, във всички включени страни и територии, чрез мрежа от институти за провеждане на проучвания. Ad hoc услугите представляват друга, свързана с обществен анализ дейност, както е описана в точка 2.2.4 в тръжните спецификации. Изпълнителят ще бъде координационният център.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Рамковият договор се подновява автоматично 1 път за по 24 месеца, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко 3 месеца преди изтичането на текущия срок. Подновяването не променя или не отменя съществуващите задължения.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/11/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/11/2017
Местно време: 11:00
Място:

Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Meeting Room, 3rd Floor, Unit A2, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

2-ма представители на оферент. Моля, изпратете имената, длъжностите, номера на личната карта и националността на адреса за електронна поща, посочен в раздел I.1.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Цялата документация на тази покана за участие в търг, включително всякаква допълнителна информация по време на процедурата, е публикувана на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843

Оферентите трябва да посещават сайта редовно, тъй като по време на процедурата там може да бъде публикувана допълнителна информация.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/08/2017