Tjänster - 344886-2018

07/08/2018    S150

Sverige-Ystad: Markanläggning

2018/S 150-344886

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ystads Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1181
Postadress: Österportstorg 2
Ort: Ystad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 271 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Sara Mårtensson
E-post: sara.martensson@ystad.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ystad.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbthpffqh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbthpffqh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mindre markentreprenader inom Gata- Park

Referensnummer: 17/103
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45236000 Markanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ystads kommun inbjuder avser att upphandla mindre markentreprenader inom område Gata-Park.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112000 Grävning och schaktning
45223000 Byggnads- och anläggningsarbeten
45236250 Markanläggning för parker
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ystads kommun inbjuder avser att upphandla mindre markentreprenader inom område Gata-Park.

Inbjudan

Ystads kommun inbjuder intresserade entreprenörer till anbudsgivning avseende , enligt dessa upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal, som tecknas med fyra (4) entreprenörer, utan inbördes rangordning för uppdrag under 300 000 SEK/uppdrag.

Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument.

Upphandlande myndighet

Ystads kommun

Org. nr 212000-1181

Box 238

271 25 Ystad

Upphandlingens referensnummer är. För mer information, se Ystad kommuns hemsida, www.ystad.se.

Uppdragsbeskrivning och omfattning

Entreprenören ska tillgodose beställarens behov av mindre markentreprenader i form av maskin- och anläggningsarbete inom gata-park. Årligen uppskattat avropsvärde är cirka 1,0 MSEK. Även diverse återställningsarbete m.m. kan komma att avropas.

VolymUpphandlande myndighet förbinder sig inte vid en viss volym, utan ovan angivna omfattning är beräknat på nuvarande avrop. Angivna volymer ska endast betraktas som riktlinjer och är inte bindande för den upphandlande myndigheten. Entreprenören förbinder sig att leverera Ystads kommuns verkliga behov, vare sig under- eller överstiger ovan nämnda volym.

Kontraktsform Ramavtal tecknas med fyra (4) entreprenörer, förutsatt att så många anbud uppfyllt ställda krav och klarar utvärderingen. Ystads kommun kommer tillämpa fri avropsordning, dock ska tillfrågad entreprenör acceptera eller avböja avrop inom tre (3) arbetsdagar, annars förbehåller Ystads kommun sig rätten att avropa uppdraget från någon av de övriga entreprenörerna.

Förnyad konkurrensutsättning, mellan de fyra (4) antagna ramavtalsentreprenörerna, kommer att tillämpas för uppdrag med en uppskattad volym på över 200 000 SEK/avrop. Ystads kommuns uppskattning av totalt pris kommer att ligga till grund för val av avropsordning.

Kontraktsperiod

Kontrakt tecknas för perioden - med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år, dock längst till och med 2022-10-14.

Överenskommelse om förlängning ska vara skriftlig och undertecknad av behöriga företrädare för samtliga parter. Sådan begäran om förlängning bör ske senast tre (3) månader innan förlängningen träder i kraft. Om ingen förlängning sker, eller om kontraktet ej medger ytterligare förlängning, upphör kontraktet automatiskt, utan någon förestående uppsägning.

Om det sker en överprövning, eller om upphandlingen av andra skäl blir försenad, förskjuts kontraktsperioden i den omfattning upphandlingen blivit försenad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/10/2018
Slut: 14/10/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/09/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/12/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/09/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/08/2018