Szolgáltatások - 344980-2020

Submission deadline has been amended by:  388747-2020
22/07/2020    S140

Magyarország-Budapest: Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások

2020/S 140-344980

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000578682020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000578682020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás2

Hivatkozási szám: EKR000578682020
II.1.2)Fő CPV-kód
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A KEF ellátási körébe tartozó épületekben építési, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KEF Nyugat-Magyarországi ellátási területe

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45000000 Építési munkák
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

A teljesítési helyszínek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF ellátási körébe tartozó, Nyugat-Magyarország területén lévő épületekben építési, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése.

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Nyugat-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 135 db (99 db budapesti (budai) és 36 db Budapesten kívüli) helyszínen, megközelítőleg összesen nettó 223 000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja).

A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 1606 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 97 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 45 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 61 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 1 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 45 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 60 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 11 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 14 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 107 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 34 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 420 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 6 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 3 db; gondnokolás: 8 000 m2 összterületű, 29 db épület, diszpécser szolgálat ellátása, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása telefon vagy on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül)

A keretszerződés keretösszege: nettó 24 000 000 000,- Ft

A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Karakterkorlát miatt a VI.3.6) pont (ajánlati biztosíték folytatása):

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével és az ajánlati kötöttség teljes idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenn kell állnia, azaz az ajánlattételi határidőtől számított 2 hónapos időtartamig, az ajánlati kötöttség meghosszabbítása esetén annak tartamáig, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték teljes összegét lehívja, ha Ajánlattevő az ajánlatát visszavonja, illetve ha a szerződéskötés Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, továbbá abban az esetben ha ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— Ajánlatkérő 10032000-06060071-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. (tov. a 2. rész/II.2.4) pont)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a II.2.4) pontban feltüntetett szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg a 48. hónap végéig nem kerül felhasználásra, úgy Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45000000 Építési munkák
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

A teljesítési helyszínek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 167 db (118 db budapesti (pesti) és 43 db Budapesten kívüli) helyszínen, megközelítőleg összesen nettó 710 000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtja).

A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 2856 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 220 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 135 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 88 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 12 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 89 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 78 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 25 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 31 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 177 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 1144 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 15 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 18 db; gondnokolás: 212 000 m2 összterületű, 17 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása telefon vagy on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül).

A keretszerződés keretösszege: nettó 45 000 000 000,- Ft

A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Karakterkorlát miatt a VI.3.6) pont (ajánlati biztosíték folytatása):

Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, az eljárás részének számát és az átutalás jogcímét (1. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése 1. rész, Ajánlati biztosíték, 2. rész esetében: A KEF ellátási körébe tartozó épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése 2. rész, Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.

— Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával,

— Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a II.2.4) pontban feltüntetett szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeg a 48. hónap végéig nem kerül felhasználásra, úgy Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1-8., 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. §):

— az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont - szabályozott piacon való jegyzésre vonatkozó 3. pont már nem hatályos, így annak megjelölése jogszerűen már nem lehetséges.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bekezdés)

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.

Karakterkorlát miatt a III.2.2) pont folytatása:

Teljesítési biztosíték:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a keretszerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében az 1. részben nettó 20 000 000,- Ft, a 2. részben nettó 40 000 000,- Ft mértékű teljesítési biztosítékot köteles a keretszerződés megkötéséig, legkésőbb a keretszerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell átadni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 134. § (5) bekezdésére.

Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek (a kapacitást nyújtó szervezeteknek) az ajánlatának benyújtásakor, a Korm.rendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Korm.rendelet 3. §-a és 5 -6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az előzetes igazolásnak elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P.1)) pontban előírt igazolásait.

A Kbt. 69.§-a alapján felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:

P.1) A Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó (épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatás) teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az a felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett.

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Korm.rendelet 19. § (7) bekezdésére.

Karakterkorlát miatt a III.1.3) pont (alkalmassági követelmény) folytatása:

M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, akik

— hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés szerelő képzettséggel vagy azzal egyenértékű és a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szakmai tapasztalattal.

M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, akik

— fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó, a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó szakmai tapasztalattal.

M.2.3) legalább 1 fő gondnokolással ellátott tevékenységet végző olyan szakemberrel, akik

— az 1995. évi CXXV. törvény 74. §-a szerinti, meglévő és pozitív tartalmú biztonsági ellenőrzéssel rendelkeznek.

Ajánlatkérő a szakemberek vonatkozásában a két rész közötti átfedést biztosítja. Egy szakember az M.2.1-.2.2) alkalmassági minimumkövetelmények közül több minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is megjelölhető. M.2.1-2.3) pontban előírt szakemberek esetén alk. Kbt. 65. § (10)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a nyilatkozata alapján (épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatásból származó) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított, közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele összesen nem éri el

Az eljárás 1. részében: nettó 8 000 000 000,- Ft-ot

Az eljárás 2. részében: nettó 16 000 000 000,- Ft-ot.

Ajánlatkérő jelen eljárásban az épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatások alatt a következő tevékenységeket érti:

— épületgépészeti rendszerek folyamatos üzemeltetése, meghibásodás esetén szerelési munkák elvégzése, valamint a szükséges felülvizsgálati feladatok lebonyolítása,

— épületvillamossági rendszerek folyamatos üzemeltetése, szerelési munkák elvégzése,

— épület-karbantartási, felújítási, átalakítási munkák végzése,

— biztonságtechnikai rendszerek működtetése (tűzjelző-rendszer, vagyonvédelmi-rendszer, beléptető-rendszer),

— épületfelügyeleti rendszer működtetése (fűtési-rendszer, hűtési-rendszer, légtechnika, világítás, liftek, energiagazdálkodás),

— távfelügyeleti rendszer működtetése,

— az épületüzemeltetéshez kapcsolódó összes szakmára kiterjedő rendszeres (és eseti, szúrópróba jellegű) ellenőrzések elvégzése.

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) és (12) bekezdéseire.

Karakterkorlát miatt a III.1.3) pont M/2. alpont (igazolási mód) folytatása:

Az előírt végzettség az iskolai oklevél / igazolvány egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában a minimumkövetelmény időtartamban került meghatározásra, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi szolgáltatások időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi szolgáltatások) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt több szolgáltatásban megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.

Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát (a rendelkezésre állási nyilatkozatot a szakmai önéletrajz is tartalmazhatja).

Az M.2.3) alpont tekintetében megajánlott szakember vonatkozásában olyan tartalmú igazolás benyújtása szükséges, amely tartalma alapján megállapítható, hogy a szakemberek biztonsági ellenőrzése megtörtént, az kifogást nem tartalmaz.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az ajánlattevőnek (a kapacitást nyújtó szervezeteknek) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az előzetes igazolásnak elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M.1. - M.3.) pontban előírt igazolásait.

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1) A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Korm.rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett legjelentősebb, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.

Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, a teljesítés százalékos mértékét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az ismertetést a Korm.rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), valamint (11), és (12) bekezdéseire.

M.2) A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2) pontban

M.3) A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania az alábbi alkalmassági követelményként előírt műszaki felszereltség rendelkezésre állásáról:

— diszpécserszolgálat

A nyilatkozatban szükséges feltüntetni a program és diszpécserszolgálat műszaki paramétereinek részletezését és a programok esetében a rendelkezési jogosultság igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciával:

M.1.a)

— az eljárás 1. részében: legalább 159 ezer m2 nettó alapterületet és legalább 20 db eltérő helyszínen lévő épületet érintő és legalább 12 hónap időtartamig folyamatosan - megszakítás nélkül - végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatások) tevékenység ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával,

— az eljárás 2. részében: legalább 382 ezer m2 nettó alapterületet és legalább 23 db eltérő helyszínen lévő épületet érintő és legalább 12 hónap időtartamig folyamatosan - megszakítás nélkül - végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatások) tevékenység ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

M.1.b) a bemutatott referenciák közül

— az eljárás 1. részében: legalább 1 db referencia legalább 40 ezer m2 nettó alapterületet érint,

— az eljárás 2. részében: legalább 1 db referencia legalább 80 ezer m2 nettó alapterületet érint.

M.1.c)

— az eljárás 1. részében: legalább tizenkét hónapon keresztül folyamatosan végzett, legalább 20 ingatlanra vonatkozó klímakarbantartás szolgáltatásra vonatkozó olyan referenciával, amelynek során a szerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett legalább 1200 db klíma- és légkezelő berendezések karbantartása és/vagy javítása volt,

— az eljárás 2. részében: legalább tizenkét hónapon keresztül folyamatosan végzett, legalább 20 ingatlanra vonatkozó klímakarbantartás szolgáltatásra vonatkozó olyan referenciával, amelynek során a szerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett legalább 1950 db klíma- és légkezelő berendezések karbantartása és/vagy javítása volt.

Az M.1.a) és M.1.b) pontban előírt referenciakövetelmények esetén az épület- és létesítményüzemeltetési tevékenységek körében ajánlatkérő az alábbiakban megjelölt tevékenységek közül legalább hét tevékenység egyidejű teljesítését igazoló referenciákat fogadja el (a bemutatott referenciáknak az előírt 7 tevékenységet összességében kell lefednie):

— klíma- és légkezelő berendezések karbantartása,

— kalorikus berendezések karbantartása,

— szivattyúk karbantartása,

— kazánfelügyelet,

— zsír- és olajfogók tisztítása,

— felvonók és emelők karbantartása,

— kapuk, sorompók karbantartása,

— UPS berendezések karbantartás,

— erősáramú berendezések karbantartása,

— gyengeáramú berendezések karbantartása,

— elektromos elosztó berendezések karbantartása.

Egy referenciaigazolás a fent előírt [M.1.a) -M.1.b)] alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. Ajánlatkérő az M.1.a) pontban előírt referenciakövetelmények teljesítéséhez nem kívánja korlátozni a szerződések/referenciák számát, azaz az a) pontban meghatározott referenciakövetelmény egy vagy több referenciával / szerződéssel is teljesíthető. Az M.1.b) pontban előírt referenciakövetelmény teljesítése egy darab üzemeltetési, karbantartási szerződéssel teljesíthető. Az M.1.c) pontban előírt referenciakövetelmény teljesítése legfeljebb kettő darab üzemeltetési, karbantartási szerződéssel teljesíthető.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia is elégséges lehet a megfeleléshez értelemszerűen akkor, ha mind a két részre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelés a referenciából megállapítható.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

Folytatás karakterkorlát miatt a III.1.2) pont igazolási módban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi részben:

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget fizet. Az előleg mértékére, igénybevételére, az előlegszámla benyújtására, valamint elszámolására vonatkozó rendelkezéseket az egyedi megrendelés tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítése a jogszabályoknak megfelelően havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással történik.

Valamennyi részben:

Késedelmi kötbér (tervszerű megelőző karbantartások, gondokolás, hiba- és havaria elhárítás, fődarab-csere, épület-karbantartási tevékenység), és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben, közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Hiv.: Ptk. 6:186. § (1) bekezdése, nap alatt naptári nap

Teljesítési biztosíték: karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) pontban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/08/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/08/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § (1) bekezdés (1b), (1c), (4)-(6) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2024

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem korlátozza az eljárásban újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.2. és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő nem engedélyezi, nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

4.) Az ajánlatot a Kbt. 41/A. § alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban.

5.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

6.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1. részben: 20 000 000,- HUF, 2. részben: 40 000 000,- HUF. Karakterkorlát miatt részletek az 1-2. rész/II.2.4) pontban és a KD-ban.

7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében, nemleges tartalom esetén is.

8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.

9.) A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

10.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. (Kbt. 41/A. § (2) bekezdése)

11.) Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A részszempontok értékelése a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint történik.

Az értékelés módszere: Az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) részszempont esetében fordított arányosítás, a hibaelhárítás reagálási ideje részszempont három alszempontja esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója alapján.

12.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.

13.) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára.

14.) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Sosna Orsolya, Lajstromszáma: 00340, Dr. Varga Enikő, Lajstromszáma: 00761.

15.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Folyt. a VI.3.4) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) folytatása:

16.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő,

— az eljárás 1 részében legalább 500 000 000 Ft/év és legalább 150 000 000 Ft/ káresemény értékű,

— az eljárás 2. részében legalább 1 000 000 000 Ft/év és legalább 300 000 000 Ft/káresemény értékű

Épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlatkérő mindkét részre történő ajánlattétel esetén elfogadja, amennyiben ajánlattevő a magasabb összegű épület- és létesítményüzemeltetési szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

17) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét részében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a szervezetnél működő, épület- és létesítményüzemeltetési feladatok végzésére irányuló, OHSAS 18001:2007 (vagy MSZ 28001:2008.) munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabványra vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, továbbá a szervezetnél működő épület- és létesítményüzemeltetési feladatok végzésére irányuló érvényes ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, továbbá a szervezetnél működő épület- és létesítményüzemeltetési feladatok végzésére irányuló érvényes ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, továbbá működő ARCHI FM épület üzemeltetési szoftverrel vagy ezzel egyenértékű programmal, továbbá 1 db TERC ETALON (vagy egyéb TERC költségvetés készítő programmal) költségvetés-készítő vagy ezzel egyenértékű programmal, továbbá nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a nemzetbiztonsági érdekből minősített adatok megfelelő kezelésének kiépítésére tett biztonsági intézkedéseket igazoló iratokkal.

18.) Az Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (5) bekezdését.

19.) Jelen eljárásban irányadó idő: jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő (CET) szerint értendő. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.

20.) A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám: EKR000578682020

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/07/2020