Services - 34502-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Architectural and related services

2022/S 015-034502

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
National registration number: 68378271
Postal address: Na Slovance 1999/2
Town: Praha 8
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 18200
Country: Czechia
Contact person: Vladimír Levandovský
E-mail: levandovsky@fzu.cz
Telephone: +420 266052591
Internet address(es):
Main address: http://www.fzu.cz/
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001082
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: věda a výzkum

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nová budova kanceláří a skladů FZÚ - Projektové a inženýrské služby s použitím metodiky BIM

II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem zakázky je poskytování služeb spočívajících v projektových činnostech s použitím metodiky BIM za účelem vypracování projektové dokumentace, zajištění souvisejících inženýrských činností a zajištění služeb autorského dozoru na výstavbu „Nové budovy kanceláří a skladů FZÚ“. Realizace plnění bude zahrnovat zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) v metodice Building Information Modeling (BIM) podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a žádosti o vydání společného povolení dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle § 158 odst. 2 písm. g) stavebního zákona a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., zpracování soupisu prací a dodávek, výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu a výkon autorského dozoru.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 16 500 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71221000 Architectural services for buildings
71246000 Determining and listing of quantities in construction
71248000 Supervision of project and documentation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem zakázky je poskytování služeb spočívajících v projektových činnostech s použitím metodiky BIM za účelem vypracování projektové dokumentace, zajištění souvisejících inženýrských činností a zajištění služeb autorského dozoru na výstavbu „Nové budovy kanceláří a skladů FZÚ“. Realizace plnění bude zahrnovat zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) v metodice Building Information Modeling (BIM) podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a žádosti o vydání společného povolení dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle § 158 odst. 2 písm. g) stavebního zákona a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., zpracování soupisu prací a dodávek, výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu a výkon autorského dozoru.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zkušenosti vybraných členů Realizačního týmu, kteří se budou osobně podílet na plnění veřejné zakázky / Weighting: 48 %
Quality criterion - Name: Environmentálně odpovědné, sociálně odpovědné a inovační aspekty plnění / Weighting: 2 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 500 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 11:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022