Услуги - 345027-2020

22/07/2020    S140

България-София: Куриерски услуги

2020/S 140-345027

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: В. Караколева
Електронна поща: v.karakoleva@nra.bg
Телефон: +359 298593147
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=4192
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на НАП

II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва следните услуги от обхвата на неуниверсалната пощенска услуга (чл. 38, ал. 3 от Закона за пощенските услуги): предоставяне на куриерски услуги, в т.ч. приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата на врата) на куриерски пратки, от и на адресите на възложителя съобразно изисквания на възложителя, описани в техническата спецификация — приложение № 2 към договора, и съгласно ценовия образец в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), съдържащ прогнозните видове куриерски услуги, с определен теглови коефициент.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 333.33 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31 Северозападен
код NUTS: BG32 Северен централен
код NUTS: BG33 Североизточен
код NUTS: BG34 Югоизточен
код NUTS: BG41 Югозападен
код NUTS: BG42 Южен централен
Основно място на изпълнение:

На територията на Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва следните услуги от обхвата на неуниверсалната пощенска услуга (чл. 38, ал. 3 от Закона за пощенските услуги): предоставяне на куриерски услуги, в т.ч. приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата на врата) на куриерски пратки, от и на адресите на възложителя съобразно изисквания на възложителя, описани в техническата спецификация — приложение № 2 към договора, и съгласно ценовия образец в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), съдържащ прогнозните видове куриерски услуги, с определен теглови коефициент.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срок на действие на договора: от датата на сключването му до сключването на нов договор в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по рамковото споразумение на ЦОП, което предстои да бъде сключено след изтичане срока на рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. за предоставяне на куриерски услуги, но не повече от 1 (една) година от крайния срок на РС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 094-184037
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 75
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на НАП

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „МИБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3 Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: contract-express@mbm-bg.com
Телефон: +359 0886051814
Факс: +359 28051731
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен в резултат на проведена процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. на ЦОП. Посочената в раздел II.1.7), съответно в раздел V.2.4) стойност е прогнозна. В договора е предвидена клауза за подписване на допълнително споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП за увеличение на стойността по договора, в случай че до сключването на новия договор по новото рамково споразумение бъде достигната посочената стойност от 3 333,33 BGN без ДДС, съответно 4 000 BGN с ДДС, при спазване на ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП — общата стойност на измененията да не надхвърля с повече от 50 на 100 стойността на основния договор.

Поръчката е проведена изцяло електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Изпълнителят е определен с решение №РЦУ-40/19.05.2020 г. на Възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2020