Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 345048-2017

02/09/2017    S168    Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Közút építése

2017/S 168-345048

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 154-318606)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 – 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Hivatkozási szám: PST kód: K004.28
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 – 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 154-318606

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

Helyesen:

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti ir attal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy felújítás) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele eléri a 10 000 000 000 HUF (321/2015. Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés).

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

AK tájékoztatja AT-kat, hogy a Kbt.98.§(3)bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbesz. eljárást alkalmazhat, amellyel kapcsolatban AK az alábbiakat rögzíti:

AK fenntartja a jogot, hogy a Kbt.98.§(3)bek. szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzés(ek) tárgya a jelen beszerzésben megépített útszakasz és kapcsolódó létesítményei rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházáshoz kapcsolódó feladatok az új eljárás műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárás alapján megkötött szerz.szerinti költségvetésnek megfelelőtételek és az ahhoz kapcs. egységárak, a jelen szerződéses feltételek szerint

Helyesen:
VII.2)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (3) bekezdésére vonatkozó rendelkezést a felhívás VI.3) további információk részéből törli.

2. Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentáció I. kötetét. A módosítás alapján ajánlattevőknek ajánlati árukban a tartalékkeret összegét nem kell feltüntetniük.

A fentiek alapján módosul a dokumentáció I. kötet 6.6. L) pontja; 7. pontja, valamint a felolvasólap mintája.