Usługi - 345094-2022

27/06/2022    S121

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 121-345094

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 117-331351)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 956-10-44-672
Adres pocztowy: Prosta 32
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Smoczyńska
E-mail: przetargi@kujawy.psp.gov.pl
Tel.: +48 691650581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kujawy.psp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.kujawy.psp.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs realizacyjny jednoetapowy na koncepcję architektoniczną Modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny: WT.2370.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znajdującej się na obszarze toruńskiej Starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrze z budynkiem głównym.

Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.

Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele:

1) administracyjny – siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ;

2) operacyjny – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

Zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez Sąd konkursowy w konkursie realizacyjnym, jednoetapowym na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, prowadzonym na podstawie Ustawy oraz Regulaminu. Autor wybranej pracy konkursowej zostanie wybrany do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku KW PSP oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w regulaminie jako zakres opracowania konkursowego. Komunikacja w konkursie w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Prac konkursowych jedynie Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu. Składanie Prac konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową oraz dodatkowo w formie papierowej, w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu. Podstawową zasadą w niniejszym Konkursie jest zasada anonimowości prac konkursowych i Uczestników konkursu względem Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-331351

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Zamiast:
Data: 14/07/2022
Powinno być:
Data: 19/07/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiającym konkursu jest Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu, ul. Prosta 32. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń, Bulwar Filadelfijski 8/1 87-100 Toruń.

Publicznie dostępna strona internetowa dedykowana Konkursowi służąca do zamieszczania przez Organizatora wszelkich informacji związanych z Konkursem, zawierająca pełny dostęp do dokumentów to https://kwpsp.sarptorun.pl. Środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikami konkursu w tym w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do przekazywania/składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, podmiotowych środków dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (pytania do Regulaminu konkursu), prac konkursowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w konkursie między Organizatorem a Uczestnikami konkursu to platforma komunikacji elektronicznej dostępna pod

adresem: https://epk.sarp.pl oraz poprzez Stronę internetową Konkursu w zakładce „Elektroniczna Platforma Konkursowa”. Platforma zakupowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (platformazakupowa.pl), to pomocniczy środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie przekazywał wszelkie informacje Uczestnikom konkursu w zakresie przekazywania wiadomości, publikowania komunikatów publicznych dotyczących postępowania, w tym informacji o złożonych ofertach, środkach jakie zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia.. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kujawy_psp, konkurs w zakładce „Postępowania”. Prace konkursowe będą składane do 5.10.2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej odbędzie się 28.10.2022 r. O wystawie pokonkursowej oraz dacie dyskusji uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie. Data 6.07.2022 r. to termin składania przez EPK wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin składania przez EPK wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora to 14.07.2022 r. Natomiast 19.07.2022 r. to termin poinformowania uczestników konkursu przez EPK o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszeniu do składania prac konkursowych lub powiadomieniu o niedopuszczeniu do udziału w konkursie.