Diensten - 345181-2019

23/07/2019    S140

Spanje-Córdoba: Reiniging van gebouwen

2019/S 140-345181

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSS – Dirección Provincial de Córdoba
Nationaal identificatienummer: Q1419003G
Postadres: C/ Córdoba de Veracruz, 3-4
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES613 Córdoba
Postcode: 14008
Land: Spanje
Contactpersoon: INSS – Dirección Provincial de Córdoba
E-mail: buzon.inss-cordoba.csp@seg-social.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lStTLhNkTtEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xAU%2B2zEM5IOXQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lStTLhNkTtEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de limpieza, desratización, desinfección y desinsectación en los centros y oficinas dependientes de la Dirección Provincial del INSS en Córdoba

Referentienummer: 14_VC_64_20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de limpieza, desratización, desinfección y desinsectación en los centros y oficinas dependientes de la Dirección Provincial del INSS en Córdoba.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 363 521.44 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613 Córdoba
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de limpieza, desratización, desinfección y desinsectación en los centros y oficinas dependientes de la Dirección Provincial del INSS en Córdoba.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas de trabajo adicionales gratuita / Weging: 14
Kostencriterium - Naam: Características sociales, medioambientales e innovadoras a llevar a cabo / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Precio ofertado por el licitador / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 363 521.44 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Este contrato podrá ser prorrogado de forma expresa antes de su finalización, sin que la duración del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de 24 meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

– Capacidad de obrar,

– No prohibición para contratar,

– Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

– Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

U1-3 Servicios de limpieza en general (igual o superior a 300 000 EUR e inferior a 600 000 EUR).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

U1-3 Servicios de limpieza en general (igual o superior a 300 000 EUR e inferior a 600 000 EUR).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Sala subastas D.P. TGSS Córdoba

Datos de dirección:

– Calle: Ronda de los Tejares, 23,

– Código postal: 14008,

– Población: Córdoba,

– País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: asistencia libre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Dirección Provincial del INSS de Córdoba
Postadres: C/ Córdoba de Veracruz, 4
Plaats: Córdoba
Postcode: 14008
Land: Spanje
E-mail: buzon.inss-cordoba.csp@seg-social.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2019