Diensten - 345181-2019

23/07/2019    S140

Spanje-Córdoba: Reiniging van gebouwen

2019/S 140-345181

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSS – Dirección Provincial de Córdoba
Nationaal identificatienummer: Q1419003G
Postadres: C/ Córdoba de Veracruz, 3-4
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES613 Córdoba
Postcode: 14008
Land: Spanje
Contactpersoon: INSS – Dirección Provincial de Córdoba
E-mail: buzon.inss-cordoba.csp@seg-social.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lStTLhNkTtEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de limpieza, desratización, desinfección y desinsectación en los centros y oficinas dependientes de la Dirección Provincial del INSS en Córdoba

Referentienummer: 14_VC_64_20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 363 521.44 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613 Córdoba
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 363 521.44 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 meses.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2019