Услуги - 345363-2020

22/07/2020    S140

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 140-345363

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: В. Караколева
Електронна поща: v.karakoleva@nra.bg
Телефон: +359 298593147
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: https://nap.bg/news?id=3908

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
64113000 Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31 Северозападен
код NUTS: BG32 Северен централен
код NUTS: BG33 Североизточен
код NUTS: BG34 Югоизточен
код NUTS: BG41 Югозападен
код NUTS: BG42 Южен централен
Основно място на изпълнение:

На територията на Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на обществената поръчка включва следните услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга (чл. 34 от Закона за пощенските услуги): „предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП“, в т.ч. приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставяне до получателя (от врата до врата) на вътрешни и международни пощенски пратки (колети) с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както и допълнителни услуги „препоръка“ и „обявена стойност“ и „известие за доставяне“ (обратна разписка).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 108-263500

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 62
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
15/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МиБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: contract-express@mbm-bg.com
Телефон: +359 0886051814
Факс: +359 28051731
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 800 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31 Северозападен
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG33 Североизточен
код NUTS: BG34 Югоизточен
код NUTS: BG41 Югозападен
код NUTS: BG42 Южен централен
Основно място на изпълнение:

На територията на Р БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва следните услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга (чл. 34 от Закона за пощенските услуги): „предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП“, в т.ч. приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставяне до получателя (от врата до врата) на вътрешни и международни пощенски пратки (колети) с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както и допълнителни услуги „препоръка“ и „обявена стойност“ и „известие за доставяне“ (обратна разписка).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 800 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МиБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: contract-express@mbm-bg.com
Телефон: +359 0886051814
Факс: +359 28051731
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Във връзка с факта, че срокът на рамковото споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г. е двукратно удължаван поради процедурата по обжалване на решение № РМФ-71/25.11.2020 г. на министъра на финансите за избор на изпълнители по рамково споразумение с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ пред КЗК, а впоследствие и пред ВАС, е сключено допълнително споразумение № 73 от 30.06.2020 г., съгласно което член 3 от договор № 62/15.05.2019 г. се променя, както следва: „Договорът влиза в сила от датата на сключването му, но не по-рано от 16.05.2019 г., и е със срок на изпълнение до сключване на нов договор с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на НАП“ след провеждане на нов вътрешен конкурентен избор за възл. на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП въз основа на сключено ново рамково споразумение, но не повече от 1 (една) година от крайния срок на РС № СПОР-26/4.10.2017 г., съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП.“

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Двукратното удължаване на срока на рамковото споразумение, както и липсата на сключено ново такова към датата на сключване на допълнителното споразумение представлява обстоятелство, настъпването на което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди. Видно от чл. 5, ал. 1 от договор 62/15.05.2019 г., в същия е определена прогнозна стойност, а не максимално допустима такава, което дава възможност на възложителя да разходва по-голям финансов ресурс от предвидения в договора. Удължаването на срока на договора не води до промяна на единичните цени на предоставяната от изпълнителя услуга и е съобразено с изискването на чл. 113, ал. 3, т.1 от ЗОП, съгласно който „Срокът на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението с не повече от 1 година — когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора“.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN