Доставки - 345445-2017

02/09/2017    S168    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Химически реактиви

2017/S 168-345445

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 157-325067)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Турмакова
Електронна поща: e.turmakova@eea.government.bg
Телефон: +359 035929406432
Факс: +359 035929559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://eea.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/14_OTP

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС.

II.1.2)Основен CPV код
33696300
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни материали, сертифицирани сравнителни материали и други за нуждите на лабораториите към Изпълнителна агенция по околна среда, които имат за цел да подсигурят аналитичната дейност, както и да осъществят вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС и поддържане на компетентност, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/08/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 157-325067

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 19/09/2017
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 21/09/2017
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 20/09/2017
Местно време: 9:30
Да се чете:
Дата: 25/09/2017
Местно време: 13:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

1. На стр. 23 от документацията, позиции № 329 и 432, да не се четат като „сравнителни материали“ (СМ), а само като „сертифицирани сравнителни материали“ (ССМ).

2. В приложението към документацията за участие (проект на договора) се прави следното изменение:

чл. 25, ал. 1 придобива следната редакция: При виновно пълно неизпълнение на поетите договорни задължения по отношение на целия договор или една или повече обособени позиции, неизправната страна е длъжна да заплати на изправната страна неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената на целия договор без ДДС, или от цената на съответната/съответните обособена/и позиция/и без ДДС.

Заб. Възложителят публикува в профила на купувача, актуализирания проект на договор и документация.