Usługi - 345505-2020

Submission deadline has been amended by:  410189-2020
22/07/2020    S140

Polska-Skierniewice: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 140-345505

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Mokra Prawa 30
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Lachowski
E-mail: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Tel.: +48 468333808
Faks: +48 468334668
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodkan-skierniewice.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej

Numer referencyjny: ZS/007/U/U/JRP/20
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWIK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej”, w skład, którego wchodzi:

1) Dostawa i wdrożenie systemu GIS do zarządzania majątkiem sieciowym spółki ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o.;

2) Zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o.;

3) Opracowanie i wdrożenie modelu matematycznego sieci wodociągowej.

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji Zamówienia: roboty ziemne, instalacyjno-montażowe urządzeń pomiarowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000 Urządzenia komputerowe
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
38420000 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skierniewice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWIK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej”. Zakres zamówienia obejmuje:

1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, której wynikiem będzie opracowanie projektu wdrożenia przedstawiającego szczegółowy opis realizacji Przedmiotu Zamówienia wraz z harmonogramem realizacji;

2. dostawę i wdrożenie systemu GIS do zarządzania majątkiem sieciowym spółki ZWiK ,,WOD-KAN” sp. z o.o.;

3. budowę systemu monitoringu sieci wodociągowej ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o.;

4. opracowanie i wdrożenie modelu matematycznego sieci wodociągowej;

5. opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej, opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji systemu;

6. dostawę wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do wdrożenia i uruchomienia systemu, niewyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a zgodnie z wiedzą Wykonawcy koniecznych do poprawnego i sprawnego działania systemu zgodnie z OPZ-PFU;

7. przeprowadzenie Szkoleń dla użytkowników oraz administratorów systemu;

8. zapewnienie wsparcia technicznego i serwisowego w okresie trwania gwarancji;

9. dostarczenie wszystkich licencji na oprogramowanie (w tym baz danych), pozwalających na użytkowanie systemu GIS, modelu matematycznego sieci wodociągowej oraz monitoringu sieci wodociągowej bez ograniczeń czasowych oraz pozwalających na aktualizację oprogramowania do najnowszych wersji w okresie obowiązywania gwarancji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ OPZ – program funkcjonalno-użytkowy „PFU”.

Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria:

a) kryterium „cena brutto oferty” (C) – waga 60 %;

b) kryterium „okres gwarancji na system GIS oraz aplikację mobilną GIS” – waga 40 %.

Uwaga: Wykonawca w formularzu ofertowym składa oświadczenie na jaki okres udziela gwarancji – okres ten musi być podany w miesiącach. Zamawiający określa: minimalny okres udzielenia gwarancji na system GIS oraz aplikację mobilną GIS: 24 miesiące, maksymalny okres: 48 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji poniżej 24 miesięcy. Tego rodzaju działanie Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie maksymalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0186/16-00 z późniejszymi aneksami

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet eZamawiający pod adresem https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na ww. platformie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W związku z ograniczoną liczbą znaków w sekcji VI pkt VI.3 Zamawiający zamieszcza klauzulę dot. RODO w niniejszej sekcji:

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.; Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice;

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. jest Pan Marek Maszewski; e-mail iod@wodkan-skierniewice.com.pl, tel. 46 833 38 08 wew. 39,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej" - nr sprawy ZS/007/U/U/JRP/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania projektu;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej:

1) jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS, modelu hydraulicznego sieci wodociągowej oraz monitoringu sieci wodociągowej wraz z integracją z systemem bilingowym w przedsiębiorstwie działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto oraz;

2) jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS wraz z mobilnym systemem GIS działającym przynajmniej na 10 urządzeniach mobilnych w przedsiębiorstwie działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto;

b) potencjał osobowy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz kwalifikacji, w tym:

1) kierownik wdrożenia – jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne z doświadczeniem minimum 5 letnim przy kierowaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma wdrożeniami systemów informacji przestrzennej GIS zintegrowanymi z systemem bilingowym;

2) specjalista ds. modelowania – jedna osoba posiadającą wykształcenie wyższe informatyczne z minimum 3 letnim doświadczeniem we wdrażaniu co najmniej 2 systemów modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej zintegrowanej z systemem GIS oraz systemem bilingowym;

3) programista – 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe informatyczne z minimum 3 letnim doświadczeniem we wdrażaniu co najmniej 2 systemów informacji przestrzennej GIS wraz z integracją z systemem bilingowym.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp może nastąpić w warunkach określonych w rozdziale Va SIWZ (art. 24 ust.5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp);

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ.. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ). Informacje dot. składania JEDZ w formie elektronicznej opisane są w rozdz. X SIWZ oraz Informacji dla Wykonawcy znajdującej się na platformie zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego".

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisane są w rozdz. VIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do 1.9.2020, do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi 1.9.2020, o godzinie 13.15 za pośrednictwem platformy w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Artur Domasat, tel. +48 468333808 lub +48468332519, Bartłomiej Zdanowski tel. +48 468333808 wew. 84 lub +48 468332519; w sprawach proceduralnych: Hubert Lachowski, Monika Furgał tel. +48 468333808 wew. 43, 110,111 lub +48 468332519.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.1. w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

1.2. w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu usług;

b) wykazu osób;

1.3. w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca określony w pkt 1 powyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie przeprowadzi prezentację próbki zaoferowanego systemu. Przez próbkę systemu rozumie się wersję demonstracyjną systemu. Zasady prezentacji próbki systemu zostały przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ;

1.4. dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.1 lit. a–h powyżej, odnoszących się do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);

1.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.1 lit. a–h powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu poprzez Platformę Zakupową zakładka „Korespondencja” oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty o których mowa w rozdz. VI pkt 7 SIWZ.

4. Ofertę oraz jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Składana oferta musi zawierać: JEDZ, formularz ofertowy, Wykaz cen do formularza ofertowego, zobowiązanie (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), dokument wadialny, potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna (poręczenia/gwarancje). Szczegółowy opis przygotowania oferty znajduje się w rozdz. X SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, znajdują się w dziale VI ustawy Pzp. W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wykazu oświadczeń i dokumentów, komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, sposobu przygotowania oferty znajdują się w SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020