В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 345574-2016

05/10/2016    S192

България-Луковит: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2016/S 192-345574

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Луковит
Национален регистрационен номер: 000291602
Пощенски адрес: ул. „Възраждане“ № 73
Град: Луковит
код NUTS: BG315 Lovech
Пощенски код: 5770
Държава: България
Лице за контакт: гл. експерт ППОП А. Цветанова
Електронна поща: Lukovit@lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
Факс: +359 69752014
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.lukovit.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/165-
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работни“ и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Луковит за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-“.

II.1.2)Основен CPV код
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране - GC22
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

По обособена позиция 1: Oбeм и съдържание на проекта — За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. Част „Пътна“; Част „Геодезия“; Част „Геология“; Част „Конструктивна“; Част „Инженерна инфраструктура“; Част „План за безопасност и здраве“; Част „Проект за управление на отпадъците“. Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР.

По обособена позиция 2: Oбeм и съдържание на проекта — За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. Част „Пътна“; Част „Геодезия“; Част „План за безопасност и здраве“; Част „Проект за управление на отпадъците“; Част: Организация и безопасност на движението. Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 216 463.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на тери“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране - GC22
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Lovech
Основно място на изпълнение:

Община Луковит.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“ с 2 подобекта:

1. Общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/-Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица — Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) — от км 7+000 до км 15+000- 8,0 км; Лот І - от км. 7+000 до км 10+500 — 3,5 км и Лот ІІ-от км 10+500 до км 15+000 — 4,5 км и 2. Общински път LOV 1090 „ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) — от км 0+000 до км 6+700 — 6,7 км, Oбem и съдържание на проектА — За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. Част „Пътна“; Част „Геодезия“; Част „Геология“; Част „Конструктивна“; Част „Инженерна инфраструктура“; Част „План за безопасност и здраве“; Част „Проект за управление на отпадъците“. Упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Общ срок за изпълнение на проектирането / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Услугата се очаква да се финансира със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 — 2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и п“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране - GC22
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Lovech
Основно място на изпълнение:

Община Луковит, гр. Луковит.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул.„Симов дол“ (от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до п.т. 41 - 850 м.л.) и ул. „Кирил и Методий“ (от ОК 342 (ул. „Гео Милев“) до ОК 609 — 1 280 м.л.) в гр. Луковит, община Луковит“, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Oбem и съдържание на проекта — За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. Част „Пътна“; ЧАСТ „Геодезия“; Част „План за безопасност и здраве“; Част „Проект за управление на отпадаците“; Част: Организация и безопасност на движението. Упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Общ срок за изпълнение на проектирането / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Услугата се очаква да се финансира със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 — 2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 116-205826
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 61
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работни“ и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Луковит за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Станчев-МЛН“ ООД
Национален регистрационен номер: 201150880
Пощенски адрес: Община Слатина, бл. 42, вх. В, ет. 1 (26)
Град: София
код NUTS: BG412 Sofia
Пощенски код: 5770
Държава: България
Електронна поща: l_stanchev@abv.bg
Телефон: +359 888315608
Факс: +359 29717896
Интернет адрес: www.standart_mln_ood.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 141 875.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 62
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и п“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Стандарт- МЛН“ ООД
Национален регистрационен номер: 201150880
Пощенски адрес: Община Слатина, чл. № 42, вх. В, ет. 1 (26)
Град: София
код NUTS: BG412 Sofia
Пощенски код: 1111
Държава: България
Електронна поща: l_stanchev@abv.bg
Телефон: +359 888315608
Факс: +359 29717896
Интернет адрес: www.standart_mln_ood.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 110 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 74 588.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Община Луковит
Пощенски адрес: ул. „Възраждане“ № 73
Град: Луковит
Пощенски код: 5770
Държава: България
Електронна поща: Lukovit@lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
Факс: +359 67952014
Интернет адрес: www.lukovit.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/09/2016