Byggentreprenader - 345684-2022

28/06/2022    S122

Sverige-Falkenberg: Markanläggning

2022/S 122-345684

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Falkenbergs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1231
Postadress: Stadshuset
Ort: Falkenberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 311 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Axell
E-post: niklas.axell@falkenberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.falkenberg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afufmykrnk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FörannonseringTröingedal utbyggnad av allmän platsmark

Referensnummer: 3:107
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45236000 Markanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ny stadsdel ska byggas i Falkenberg som ska inrymma en ny skola, bostäder och nya verksamheter. Denna förannonsering avser endast anläggningar på allmän platsmark inom och i anslutning till detaljplanen.

I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112710 Utformning av grönområden
45231000 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
45231110 Rörläggningsarbete
45231300 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232140 Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar
45233100 Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45233120 Vägbygge
45233162 Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233260 Anläggningsarbeten för gångvägar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Falkenberg

Tröingedal

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ny stadsdel ska byggas i Falkenberg som ska inrymma en ny skola, bostäder och nya verksamheter. Denna förannonsering avser endast anläggningar på allmän platsmark inom och i anslutning till detaljplanen.

I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/09/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/06/2022