Services - 34579-2022

Submission deadline has been amended by:  85682-2022
21/01/2022    S15

Sverige-Norrtälje: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

2022/S 015-034579

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NORRTÄLJE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0217
Postadress: Box 800
Ort: Norrtälje
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 76128
Land: Sverige
E-post: petra.gardh@norrtalje.se
Telefon: +46 176-71721
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.norrtalje.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/roslagsbostader/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=66921
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/roslagsbostader/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=66921
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fastighetsjour

Referensnummer: UH-2021-24
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Fylls på

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
79990000 Diverse företagstjänster
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
98341100 Bostadsförvaltning
98341130 Fastighetsskötsel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppskattningsvis köper RB fastighetsjourstjänster för ca 850 000 sek/år. Takvolym för avtalet är 5 000 000 sek

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/02/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/05/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/02/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Box 1853
Ort: Uppsala
Postnummer: 751 48
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 18-4316300
Fax: +46 18-100034
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022