Diensten - 345852-2019

23/07/2019    S140

België-Brussel: Liftonderhoud

2019/S 140-345852

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 124-303132)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Gemeenschapscommissie
Nationaal identificatienummer: 0240.682.635_17552
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: aankoop@vgc.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vgc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345910

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure voor onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Referentienummer: VGC-2019/DFBA/Aankoop/ML/19-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50750000 Liftonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het onderhoud van de personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het onderhoud heeft betrekking op de volgende installaties:

— elektrische personen/goederenliften met of zonder machinekamer,

— hydraulische personen/goederenliften,

— elektrische hefplatformen voor personen/goederen,

— hydraulische hefplatformen voor personen/goederen,

— kleingoederenliften,

— trapliften.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 124-303132

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toevoegen overzicht Forum + bijlage 8 'Financiële gegevens – prijszetting' in Excel.