Services - 34613-2022

21/01/2022    S15

Poland-Tczew: Refuse and waste related services

2022/S 015-034613

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.
Postal address: ul. Rokicka 5A
Town: Tczew
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 83-110
Country: Poland
E-mail: zamowienia@zuostczew.pl
Telephone: +48 585321025
Fax: +48 585321025
Internet address(es):
Main address: www.zuostczew.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Reference number: PN/4/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (rozdrobnione odpady mebli tapicerowanych i pozostałych – odpad luzem).

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: do 5 000 Mg.

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Rzeczywista ilość przedmiotu umowy wynikała będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Minimalna wielkość zakresu świadczenia niniejszej usługi wynosi 20 % szacunkowej ilości odpadów, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 675 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL638 Starogardzki
Main site or place of performance:

Tczew, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Odpad – frakcja energetyczna z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, w skład których wchodzą głównie odpady drewna, tworzyw sztucznych, tekstyliów i metali (odpad luzem), sklasyfikowane pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty).

2. Odbiór odpadu:

a) Wykonawca będzie odbierał Odpady na podstawie Zamówień jednostkowych lub Harmonogramu tygodniowego sporządzonych przez Zamawiającego z terenu prowadzonego przez Zamawiającego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie (83-110), ul. Rokicka 5A (dalej: Zakład).

b) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie na podstawie i zgodnie z zamówieniami codziennymi, obejmującymi okres 1 dnia (dalej: Zamówienia jednostkowe), które Zamawiający zobowiązuje się doręczyć Wykonawcy pocztą elektroniczną na adresy e-mail z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, określając jednocześnie ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

c) Przekazanie i odbiór Odpadów może następować także na podstawie harmonogramu odbioru odpadów obejmującego okres nie dłuższy niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) (dalej: Harmonogram tygodniowy), a Wykonawca zobowiązuje się wówczas do odbioru odpadów zgodnie z Harmonogramem tygodniowym. Zamawiający doręczy Wykonawcy Harmonogram tygodniowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail, określając jednocześnie ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru.

d) Jeżeli ilość Odpadów objętych Zamówieniem jednostkowym lub Harmonogramem tygodniowym obejmuje ponad 50 Mg do odebrania w jednym dniu, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem [termin ten zostanie liczony od dnia wysłania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną Zamówienia jednostkowego lub Harmonogramu tygodniowego].

e) Minimalna ilość odpadów do odebrania przez Wykonawcę w jednym dniu nie może być mniejsza niż 16 Mg Odpadów.

f) Wykonawca dokona odbioru Odpadów z terenu Zakładu, zorganizowanym przez siebie i na swój koszt transportem w godzinach pracy Zakładu, tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót] w godzinach od 7:00 do 16:30.

g) Odbierane przez Wykonawcę Odpady będą ważone przez Zamawiającego po załadowaniu na pojazd Wykonawcy na terenie Zakładu, na wadze samochodowej z dokładnością do 20 kg. Dla określenia wagi odbieranych Odpadów, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadowaniem Odpadów. Po zważeniu Odpadów, Zamawiający wystawiać będzie dowód ważenia.

h) Masa [waga] Odpadów odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego ustalona w sposób opisany w pkt. g) i ujawniona w dowodzie ważenia, o którym mowa powyżej, jest masą wiążącą dla ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy i rozliczenia pomiędzy Stronami oraz dla ustalenia ilości Odpadów poddanej odzyskowi /unieszkodliwieniu.

i) Waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren Spółki nie może przekraczać 21 ton.

3. Opakowanie odpadu:

Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów, tj. będą one załadowane na pojazdy Wykonawcy luzem.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 208-544521
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy pochodzących z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Best Polymers Group SA lider Konsorcjum
National registration number: 382578220
Postal address: Gościnna 7 lok. 21
Town: Blizne Łaszczyńskiego
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-082
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sarr sp. z o.o.
National registration number: 301439734
Postal address: ul. Obornicka 1
Town: Bolechowo
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-005
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 2 913 300.00 PLN / Highest offer: 3 348 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Zagospodarowanie oraz transport odpadów - oświadczenie Wykonawcy w form. ofertowym

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XXXVII.1 SWZ są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

2. Odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, odpowiednio opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w następujących terminach:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 1 i 2 – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022