Supplies - 346157-2022

28/06/2022    S122

Romania-București: Small craft

2022/S 122-346157

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI
National registration number: 4283635
Postal address: Strada: Bulevardul Geniului, nr. 42B
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060117
Country: Romania
Contact person: Victor Sorin Pena
E-mail: pena.victor@spp.ro
Telephone: +40 0214081046
Fax: +40 0213122649
Internet address(es):
Main address: www.spp.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100149163
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract furnizare mijloace de căutare-salvare și intervenție (skijet, scuter submersibil, complet echipament protecție ATV/snowmobil), aferente proiectului „SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVENȚIA LA DEZASTRE, URGENȚE ȘI CRIZE”, cod MySMIS: 137307, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare

Reference number: 4283635/137307/ID3803508947/3
II.1.2)Main CPV code
34522300 Small craft
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contractul are ca obiect furnizarea unor echipamente de pregătire, căutare-salvare și intervenție pe uscat și pe apă și a completelor de echipamente protecție aferente, în cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVENȚIA LA DEZASTRE, URGENȚE ȘI CRIZE” cod MySMIS: 137307, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări privind conținutul documentației de atribuire cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 491 974.11 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Complet echipament protecție ATV

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Complet echipament de protectie ATV - 5 buc, format din:

Cagulă, Cască, Costum protecție (jachetă, pantalon, costum de corp, vestă protecție și protecție genunchi), Cizme, Mănuși

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 41 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.2. – Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, cod proiect MySMIS: 137307 și “Sistem integrat pentru intervenția la urgențe, dezastre și crize”.

II.2.14)Additional information

ID 3803508947 (prevăzut în cererea de finanţare) - Achiziție de vehicule pentru pregatire si intervenþii in operaþiuni de cautare-salvare, echipamente de protecție associate domeniului si echipamente pentru antrenamentul si intervenția in mediu acvatic.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Complet echipament protecție snowmobil

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Complet echipament de protectie snowmobil - 5 buc, format din:

Cagulă, Cască, Costum protecție (jachetă, pantalon, costum de corp termal, vestă și protecție genunchi), Ghete, Mănuși

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 815.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.2. – Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, cod proiect MySMIS: 137307 și “Sistem integrat pentru intervenția la urgențe, dezastre și crize”.

II.2.14)Additional information

ID 3803508947 (prevăzut în cererea de finanţare) - Achiziție de vehicule pentru pregatire si intervenþii in operaþiuni de cautare-salvare, echipamente de protecție associate domeniului si echipamente pentru antrenamentul si intervenția in mediu acvatic.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Scuter submersibil

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
37412242 Diving wear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Scuter submersibil - 2 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 217 448.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.2. – Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, cod proiect MySMIS: 137307 și “Sistem integrat pentru intervenția la urgențe, dezastre și crize”.

II.2.14)Additional information

ID 3803508947 (prevăzut în cererea de finanţare) - Achiziție de vehicule pentru pregatire si intervenþii in operaþiuni de cautare-salvare, echipamente de protecție associate domeniului si echipamente pentru antrenamentul si intervenția in mediu acvatic.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Skijet pentru intervenție și căutare-salvare cu platformă transport dedicată

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34522300 Small craft
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Skijet pentru intervenție și căutare-salvare - 2 buc

Platformă transport dedicată - 1 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 192 311.11 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.2. – Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, cod proiect MySMIS: 137307 și “Sistem integrat pentru intervenția la urgențe, dezastre și crize”.

II.2.14)Additional information

D 3803508947 (prevăzut în cererea de finanţare) - Achiziție de vehicule pentru pregatire si interventii in operaþiuni de cautare-salvare, echipamente de protecție associate domeniului si echipamente pentru antrenamentul si intervenția in mediu acvatic.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 cu modif. si compl. ulterioare;

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative, fără a se limita la acestea, pot fi:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98 /2016 cu modificările și completările ulterioare;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./Actul constitutiv;

3. ,Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice.

4. Pentru situatia reglementata de art. 167 alin (1) lit. e) privind conflictul de interese, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta o declarație privind situațiile potențial generatoare de conflict de interes conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 , cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în documentele achiziției (Formularul 4 din sectiunea Formulare).

5. Alte documente edificatoare dupa caz.

PRECIZAREA 1: În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de o traducere autorizată in limba romana.

PRECIZAREA 2: În cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul), tert sustinator sau subcontractant va prezenta un DUAE.

PRECIZAREA 3: Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.

PRECIZAREA 4: În ceea ce priveste evitarea conflictului de interese, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.

În aplicarea art. 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta precizeaza numele persoanelor din cadrul Serviciului de Protectie si Paza - U.M. 0149F Bucuresti care detin functii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, astfel: Ușurelu Valentin-Ioan, Țăreanu Grigore Mitică, Pena Victor-Sorin, David Cristian, Bînă Marian Valentin , Ioniță Valentin, Ioniță Alexandru-Gabriel, Bușuroi Ilie Adrian, Curea Daniel Liviu, Vasilean Bogdan, Nicolau Cristina Evelyn, Daia Ștefan Ioan, Rădescu Adrian Ionut, Radu Vasile Alexandru. In situatia in care nu pot fi adoptate masuri de remediere, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla în vreuna din situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante vor fi exclusi din procedura de atribuire.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Note:

- Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii;

- În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat să desfăşoare partea sa de contract;

- Cerinţa se aplica si pentru subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

- Informaţiile cuprinse în certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării lor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de aprobarea autorității de management a proiectului a solicitărilor către AM-POIM prin notificarea nr. 5 / 25.05.2022.

În cazul în care, indiferent de motive, aprobarea nu se realizează, Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar suferi în situația descrisă

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/08/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Precizarea nr. 1:Documentul unic de Achiziții European se va completa direct în SEAP în cadrul anunțului de participare. Informații referitoare la modul de completare: Notificarea ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic European (DUAE) astfel cum a fost acesta integrat în SEAP și Ghidul de utilizare a Documentului Unic European, disponibil la accesarea contului SEAP.

Precizarea nr. 2: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

Dacă se va constata că doi sau mai mulți operatori economici sunt clasați pe primul loc al clasamentului, pentru unul sau mai multe loturi, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP noi propuneri financiare pentru departajarea ofertelor de la ofertanții clasați pe primul loc.

Precizarea nr. 3: Operatorii economici pot vizualiza documentația de atribuire încărcată în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fișierelor semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de servicii de semnătură electronică.

Precizarea nr. 4: Documentele prezentate într-o altă limbă decât cea română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Precizarea nr. 5: Solicitările de clarificări/informații suplimentare pot fi transmise autorității contractante prin intermediul SEAP cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Precizarea nr. 6: Au dreptul de a participa la prezenta procedură de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Precizarea nr. 7: Autoritatea contractantă nu acceptă constituirea garanției de participare și de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de Instituții Financiare Nebancare (IFN)

Precizarea nr. 8: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) dil Legea nr. 101 /2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2022