Supplies - 346180-2022

Submission deadline has been amended by:  427969-2022
28/06/2022    S122

Poland-Warsaw: Surgical gloves

2022/S 122-346180

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
National registration number: PL
Postal address: ul. W. K. Roentgena 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-781
Country: Poland
Contact person: Dorota Wołosiak
E-mail: dorota.wolosiak@pib-nio.pl
Telephone: +48 225709466
Fax: +48 225709462
Internet address(es):
Main address: www.pib-nio.pl
Address of the buyer profile: www.pib-nio.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek chirurgicznych, rękawiczek pudrowanych.

Reference number: PN-104/22/DW
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych, rękawiczek pudrowanych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia zawiera załącznik nr 2.1/2.2/2.3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki chirurgiczne sterylne, lateksowe, bez pudrowe, chroniące przed działaniem promieni rentgenowskich.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość oferowanych produktów / Weighting: 30,00
Price - Weighting: 70,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca przystępujący do przetargu w zakresie części nr 1, jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 200,00 PLN. Wadium należy wnieść do terminu wyznaczonego na składanie ofert.

2. W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek wskazanych w rozdziale XV pkt 1 ppkt 1.3) SWZ. Próbki należy złożyć w sposób przewidziany w rozdziale XIX SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, lateksowe.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek chirurgicznych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość oferowanych produktów / Weighting: 30,00
Price - Weighting: 70,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca przystępujący do przetargu w zakresie części nr 1, jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN. Wadium należy wnieść do terminu wyznaczonego na składanie ofert.

2. W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek wskazanych w rozdziale XV pkt 1 ppkt 1.3) SWZ. Próbki należy złożyć w sposób przewidziany w rozdziale XIX SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawiczki pudrowane, lateksowe.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek pudrowanych, lateksowych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość oferowanych produktów / Weighting: 30,00
Price - Weighting: 70,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca przystępujący do przetargu w zakresie części nr 1, jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50,00 PLN. Wadium należy wnieść do terminu wyznaczonego na składanie ofert.

2. W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek wskazanych w rozdziale XV pkt 1 ppkt 1.3) SWZ. Próbki należy złożyć w sposób przewidziany w rozdziale XIX SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, stanowią załącznik nr 8 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/08/2022
Local time: 10:00
Place:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Zamówień Publicznych, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa.

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem systemu/platformy.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia

nw. podmiotowe środki dowodowe:

1.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), z innym Wykonawcą (...), – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (...);

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (...);

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji;

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w:

- oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

- oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

• w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN;

• w art. 5k Rozporządzenia Rady UE.

– wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Szczegółowy opis w zakresie wymaganych dokumentów określa rozdz. XIV SWZ – „Dokumenty podmiotów zagranicznych”.

3. Dokumenty i oświadczenia do złożenia wraz z ofertą określa rozdz. XIII SWZ.

4. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe określa rozdz. XV SWZ.

5. Rodzaje wymaganych dokumentów, zasady ich składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców określone zostały w rozdz. XIV SWZ.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia – rozdz. XXXVI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02 - 676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2022