Tjänster - 346199-2018

08/08/2018    S151

Belgien-Bryssel: Multipla ramavtal, med förnyad anbudsinfordran, för tillhandahållande av utvärderingstjänster och tjänster avseende konsekvensbedömning

2018/S 151-346199

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadress: J79 05/33
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Stéphane Mail Fouilleul
E-post: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3952
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Unionen för skatter och tullar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Multipla ramavtal, med förnyad anbudsinfordran, för tillhandahållande av utvärderingstjänster och tjänster avseende konsekvensbedömning

Referensnummer: TAXUD/2018/AO-01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311400 Ekonomiska undersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

De efterfrågade tjänsterna kommer i regel att bestå av specifika studier som är utformade för att bidra till ett, av den upphandlande myndigheten, givet projekt för utvärdering eller konsekvensbedömning, inklusive kontroller av ändamålsenligheten. Studier som stödjer utvecklingsprojekt kan innefatta faser för att stötta den upphandlande myndigheten så att den kan uppfylla sina skyldigheter att förbereda implementering eller övervaka rapporter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79311410 Ekonomisk konsekvensanalys
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Från uppdragstagarens vanliga lokaler på EU:s territorium.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Projekten kommer i regel att innefatta specifika uppgifter avseende att utföra olika typer av intressentkonsultationer och förbereda synopsisrapporter som sammanfattar konsultationsverksamheter och deras påverkan på resultat, rekommendationer eller utformning av politiska alternativ.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 möjliga förlängningar om 12 månader vardera förutses.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Eventuella minimistandardnivåer:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Eventuella minimistandardnivåer:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2018
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/09/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue Joseph II 79, 1000 Brussels, Belgien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Endast 1 företrädare per anbudsgivare, efter föregående anmälan.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Kompletterande tjänster kan komma att begäras av kommissionen i enlighet med villkoren i punkt 11.4 i bilaga I av förordning (EU, Euratom) 2018/1046, upp till ett högsta värde på 50 % av ramavtalets tilldelade belopp.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadress: J79 05/40
Ort: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetadress: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/08/2018