Supplies - 346304-2022

28/06/2022    S122

Poland-Lidzbark: Miscellaneous computer equipment

2022/S 122-346304

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA LIDZBARK
National registration number: 571-162-96-63
Postal address: ul. Sądowa 21
Town: Lidzbark
NUTS code: PL621 Elbląski
Postal code: 13-230
Country: Poland
Contact person: Paulina Meler
E-mail: przetargi@lidzbark.pl
Telephone: +48 236961505
Fax: +48 236962107
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/629282
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/629282
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

E-Administracja w Gminie Lidzbark

Reference number: BiGK.271.1.19.2022
II.1.2)Main CPV code
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług w ramach projektu E-Administracja w Gminie Lidzbark.

2. Zamówienie obejmuje:

1) Część 1 – Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej,

2) Część 2 – Wyposażenie stanowisk pracowniczych,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 22 083.26 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
31213300 Cable distribution cabinet
31682530 Emergency power supplies
31214100 Switches
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark - Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1) Zamówienie obejmuje Część 1 – Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego (2 szt.)

b) Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (1 szt.)

c) Wyposażenie serwerowni - zakup szafy RACK (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 511.59 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Additional information

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający, informuje, że szczegółowe informacje dot. m.in.wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach, które są dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie stanowisk pracowniczych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
79132100 Electronic signature certification services
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark - Urząd Miasta i gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1.Zamówienie obejmuje: Część 2 – Wyposażenie stanowisk pracowniczych, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (12 szt.)

b) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup podpisu kwalifikowanego (13 szt.)

c) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera (1 szt.)

d) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup czytnika kodów (1 szt.)

e) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup drukarki kodów (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3. Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 571.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Additional information

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający, informuje, że szczegółowe informacje dot. m.in.wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach, które są dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

Część 1

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Część 2

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

Część 1

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację, których wartość nie może być mniejsza niż 20 000 zł brutto w każdej z umów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w SWZ Rozdział VII pkt 1 ppkt 4) lit. a) za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych przez Zamawiającego umów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek, o którym mowa w SWZ Rozdział VII pkt 1 ppkt 4) lit. a) nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie umowy, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch umów wymaganych przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w SWZ Rozdział VII pkt 1 ppkt 4) lit. a) za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie dwie umowy wymagane przez Zamawiającego.

Część 2

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację, których wartość nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto w każdej z umów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w SWZ Rozdział VII pkt 1 ppkt 4) lit. a) za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych przez Zamawiającego umów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek, o którym mowa w SWZ Rozdział VII pkt 1 ppkt 4) lit. a) nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie umowy, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch umów wymaganych przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w SWZ Rozdział VII pkt 1 ppkt 4) lit. a) za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie dwie umowy wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dla każdej części oddzielnie w zakresie określonym przez Zamawiającego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym Zamawiający informuje, że warunki realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umów stanowiącymi Załącznik nr 8.1 i 8.2 do SWZ, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z wzorami umów stanowiącymi Załącznik nr 8.1 i 8.2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 022-054144
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/07/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/07/2022
Local time: 08:30
Place:

Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark.

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) – 10) ustawy, informacje o przedmiotowych środkach dowodowych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia.

2) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

7) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2022