Usluge - 346335-2019

24/07/2019    S141

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Tehnička ekološka i društvena revizija za projekt nadogradnje Great North Road (T2)

2019/S 141-346335

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka (EIB)
Poštanska adresa: 100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.eib.org
Adresa profila kupca: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000998001
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5211
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička ekološka i društvena revizija za projekt nadogradnje Great North Road (T2)

Referentni broj: AA-000998-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71356200 Usluge tehničke pomoći - MA09
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha postupka je omogućiti neovisnom savjetniku formiranje stručnog mišljenja o procesu provedbe projekta za projekt nadogradnje Great North Road (T2).

Za dodatne informacije vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79418000 Usluge savjetovanja na području javne nabave
71311000 Savjetodavna usluge u području niskogradnje
71311210 Savjetodavne usluge u području autocesta
71311220 Tehničke usluge u području gradnje autocesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zambija.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 5
Najveći broj: 8
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ulagački instrument iz Cotonoua

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/09/2019
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 20/10/2019
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/07/2019