29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 346335-2019

24/07/2019    S141

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Audyty techniczne, środowiskowe oraz socjalne na potrzeby projektu modernizacji drogi Great North Road (T2)

2019/S 141-346335

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Adres pocztowy: 100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eib.org
Adres profilu nabywcy: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000998001
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5211
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Audyty techniczne, środowiskowe oraz socjalne na potrzeby projektu modernizacji drogi Great North Road (T2)

Numer referencyjny: AA-000998-001
II.1.2)Główny kod CPV
71356200 Usługi pomocy technicznej - MA09
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej operacji jest pozwolenie niezależnemu konsultantowi na przygotowanie profesjonalnej opinii dot. procesu implementacji projektu modernizacji drogi Great North Road (T2).

Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79418000 Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia
71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311210 Usługi doradcze w zakresie autostrad
71311220 Usługi inżynieryjne w zakresie autostrad
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zambia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 5
Maksymalna liczba: 8
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Instrument inwestycyjny Kotonu

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2019
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 20/10/2019
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2019