Tjänster - 346338-2017

05/09/2017    S169

Polen-Warszawa: Städtjänster för lokalerna tillhörande Europahuset i Warszawa, Polen

2017/S 169-346338

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionens representation i Polen
Postadress: ul. Jasna 14/16a
Ort: Warsaw
Nuts-kod: 00 Not specified
Postnummer: 00-041
Land: Polen
Kontaktperson: Ms Magdalena Walasek
E-post: COMM-REP-WAW-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Telefon: +48 225568989
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/poland/home_pl
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2866
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2866
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2866
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster för lokalerna tillhörande Europahuset i Warszawa, Polen

Referensnummer: PR/2017-14-INF/WAR.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000 Städning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska kommissionens representation i Polen, som även agerar å Europaparlamentets informationskontors vägnar, eftersöker städtjänster för Europahusets lokaler på ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw, POLEN.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 170 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911200 Städning av byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Representation in Poland, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Städtjänster för Europahuset i Warszawa i Polen, inbegripet standardstädtjänster, ytterligare städtjänster, insamling och avlägsnande av avfall samt materiel.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 34 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förnyas upp till 4 gånger för högst 5 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbud får lämnas av grupper av tjänsteleverantörer, som inte behöver anta någon särskild rättslig form innan kontraktet tilldelas. Om en grupp tilldelas kontraktet kan den behöva anta en viss rättslig form ifall detta är nödvändigt för att ansvara för mottagande och hantering av betalningar för gruppmedlemmarna samt för förvaltning och samordning av tjänsten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Betalning för tjänsterna (standardtjänster samt ytterligare tjänster) kommer att göras mot faktura en gång per månad enligt de rutiner som anges i kontraktsutkastet. Fakturan ska ha upprättats i enlighet med nationell lagstiftning och lämnas in tillsammans med fakturaunderlag med uppgift om de tjänster som har utförts under månaden i fråga, i synnerhet den skriftliga begäran från den upphandlande myndigheten om att utföra enstaka ytterligare tjänster.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/10/2017
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 03/10/2017
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/08/2017